Reinu Unidu Ofisialmente sai husi Uniaun Europeia, MNEK husu Timoroan Mantein Kalma

by -936 views

DILI—Reinu Unidu (RU) iha loron 1 Fevereiru 2020, iha oras 00:00 ofisialmente sai ona husi Uniun Europea (UE).

Liu husi komunikadu ba imprensa ne’ebé Timor Posst asesu husi Ministériu Negósiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK) Timor Leste hatete, situasaun ne’e laiha efeitu negativu imediatu  ba timoroan hirak ne’ebé uza pasaporter Portugués tanba sei iha  periodu tranzisaun  ba prosesu ne’e, hahú husi loron 1 fulan Fevereiru tinan 2020 to’o loron 21 fulan Dezembru tinan 2020.

Komunikadu ne’e hatutan, lejislasaun sira hotu husi Uniaun Europeia inklui lei imigrasaun nian sei aplikavel iha Reinu Unidu durante periudu tranzisaun.

Tanba ne’e, MNEK husu ba públiku liu-liu ba komunidade timor-oan hotu ne’ebé iha Reinu Unidu, atu mantein kalma no hala’o aktividade ho normal hodi hein rezultadu husi negosiasaun foun kona-ba lei imigrasaun ReinuUnidu nian iha fim do ano.

Entretantu timoroan ho naran Cesaltino Guterres ne’ebé hala’o servisu iha  Irlanda Norte hatete, sira mantein kalmo hela tanba sira rasik hetan ona sirkulasaun kona-ba garantia sira kona-ba sira nia estatutu iha RU.

“Governo brexit lansa ona sirkulasaun hodi garantia trabalhador nia stay iha United Kindom, Kona kurs ha’u sente okaziaun pounds sae fila fali ona 1.30 bazea ba Rates browsing Vantage sempre iha ba imigrante tanba lei garantia,” Cesaltino ba Timor Post, iha loron Kinta (30/01/2020) via chating rede sosiál  Facebook.

Timoroan ne’ebé servisu iha Irlanda no Inglaterra kuaze rihun lima. (ida)

No More Posts Available.

No more pages to load.