PUDD Husu ba XARA Atu Rai Hela Eransa Di’ak, Antes Mandadu Remata

by -517 views
Prezidente Konsellu Polítika Nasionál, Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku (PUDD), Alberto de Araújo

(Reportajen Jaime Pires/Editor Mateus da Cruz)

DILI (Timor Post)- Prezidente Konsellu Polítika Nasionál, Partidu Unidade Dezenvolvimentu Demokrátiku (PUDD), Alberto de Araújo, husu ba Xanana Gusmão no José Ramos Horta atu rai hela  eransa polítika di’ak, molok mandatu remata.

“ha’u husu ba maun boot na’in rua, molok mandatu hotu, rai hela eransa di’ak no polítika di’ak ba jerasaun foun sira, hodi aban bainrua hela bele halo no la’o tuir hodi serbí povu no rai ida ne’e,” dehan nia liuhusi nia intervensaun, iha kampaña kandidatu Prezidente Repúblika, ho númeru sorteiu (1), José Ramos Horta, iha Tasi-Tolu, Tersa (12/04).

Nia hatete, PUDD hanesan partidu polítiku ida, hakarak apoiu Xanana no Ramos Horta hodi hatuur hikas fali konstituisaun RDTL tuir nia fatin.

“Tanba maun boot na’in rua ida ne’e mak bele lori povu sai husi serka sanitaria, konfinamentu obrigatoriu hodi sulan povu, no sai husi Pasaporte kinur, no bele husik postu livre,” deklara Nia.

Tanba buat sira ne’e, hotu nia parte hanesan partidu polítiku jerasaun foun, hamutuk ho PD, no sira seluk inklui mós movimentu sira hotu deside hodi apoiu maun boot na’in rua atu ukun fali nasaun ida ne’e.

“husu ba povu tomak, labele rona tan sira seluk no boatus seluk vota ba maun boot na’in rua vota ba númeru (1), ne’e vota ba ita nia moris di’ak vota ba unidade nasionál hodi hatudu hikas ita nia konstituisaun RDTL ne’ebé mak ema sama sira ona no viola tiha ona ne’e”, hakotu.(Lee notisia seluk iha Timor Post/Asesu You Tube Timor post)

No More Posts Available.

No more pages to load.