Prosesu Apuramentu Iha Baukau Paradu Oras Ualu Tanba Sistema Falla

by -381 views
Urna 105 husi sentru votasaun 205, seidauk halo apura no rai hela iha Salaun apuramentu, tanba sistema falla. Imajen TP/Caetano Guterres

(Reportajen Caetano Guterres/Editor Mateus da Cruz)

BAUKAU—-Prosesu apuramentu iha munisípiu Baukau, durante oras ualu nia laran, husi tuku rua madrugada to’o loron Domingu dadersan, paradu tiha, tanba sistema apuramentu ne’ebé estabelese Husi STAE nasionál falla halo apuramentu rekonsilia akta munisipál.

“Hodi kalan Ita falla iha sistema, loloos ne’e ohin hotu ona maibé hodi kalan komesa tuku Ida kalan to’o madrugada Ita la fó sai apuramentu rekonsilia akta relasiona falla sistema, Ita koko remotes husi nasionál mós la di’ak nafatin entaun to’o ikus ita ho fiskais sira deside para,” dehan diretór STAE Munisípiu Baukau, Lucio Salvador Freitas, ba Timor Post, domingu (20/3) iha Salaun Apuramentu Munisípiu Baukau.

Nia hatete, maski sistema apuramentu iha Baukau paradu durante oras barak nia laran maibé iha dader ne’e sistema la’o di’ak fali ona, brigada sira komesa loke urna kada sentru votasaun atu halo apuramentu.

Nia afirma urna no akta husi sentru votasaun atus ida rua nulu resin lima ho estasaun votasaun atus ida lima nulu daudaun ne’e tama hotu ona mai munisípiu hein de’it atu hatama ba iha sistema.

“Ita espera to’o orasida lorokraik hela de’it akta husi sentru votasaun Ida ka rua para aban dadeer konklui lori ba Dili tanba tuir lei Ita iha de’it 72 oras atu lori ba apuramentu nasionál,” Nia dehan.

Tuir observasaun jornalista nian iha Salaun apuramenru rezultadu husi akta 20 provizoria kandidatu PR Lu- Olo hetan votu barak, tuir fali Horta no terseiru Lere Anan Timur. (gut)

No More Posts Available.

No more pages to load.