Projetu Infraestrutura iha Rai Laran La’o Lentu Tanba Burokrasia iha KAFI

by -651 views
Ministru Obras Publika (MOP), Salvador Pires, Imajen TP/ Jaime Pires

(Reportajen Jaime Pires/Editor Mateus da Cruz)

Dili (Timor Post)- Ministru Obras Públika (MOP), Salvadór Pires, ba ‘kesar’ iha Primeriu Ministru Taur Matan Ruak, katak durante ne’e projetu infraestrutura sira la’o lentu tanba trava metin hosi Komisaun Adminstrasaun Fundus Infraestrutura (KAFI), lideradu Jose Reis.

“Ohin ha’u dehan ba Primeiru Ministru, ha’u mós ladún kontente ho prosesu burokrasi ne’ebé mak iha, tanba difikulta ita liu-liu Ministeriu Obras Públika nia área ne’ebé mak iha, tanba iha Públiku hatene, kona-ba estrada ponte no projetu sira ne’e Obras Públika nia servisu,” Salvador dehan ba jornalista sira, iha Farol, Tersa (01/03).

Nia hatete, projetu sira ne’e parte MOP halo hotu ona levantamentu ba dadus no dezeñu kompletu hotu ona, hein Fundu Infraestrutura halo verifikasaun no aprova hafoin bele halo, maibe durante ne’e budu metin de’it iha KAFI.

Enkuantu antes ne’e, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak dehan, Komisaun Administrasaun Fundu Infraestrutura, labele budu demais projetu sira ne’e, maibé aprova ona hodi bele hahú halo ezekusaun, tanba tarde bele impede fali ezekusaun sira seluk.

Entertantu, jornalista sira tenta atu konfirma asuntu ne’e ba Prezidente Konsellu Administrasaun Fundu Infraestrutura (KAFI), José Reis, ministru refere sempre hali sees hosi mídia. (Lee notisia seluk iha jornal Timor Post/asesu you tube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.