Professor GA Baku Kanek Estudante Nain-4 iha EBC Zumalai

by -77 views

Timor Post (10/07/2020)-Profesór Eskola Báziku Central Katólika ida iha Zumalai ho inisiál GA, Kuarta (08/07) baku estudante na’in 4 to’o ulun kanek.

GA uza borasa kesi ho masa maka tiru estudante rezulta kanek no ran iha ulun to’o halo tratamentu hosi Sentru Saúde.
Alvaro Bere Sina, reprezenta inan aman hare ba asaun ne’e la kontente no la simu ho hahalok edukadór GA nian hasoru estudante.

Bere Sina husu ba manorin na’in sira eduka estudante ho professionalismu nune’e estudante sai ema di’ak nasaun nian iha futuru. Alvaro reafirma estudante labele vítima fali ba profesór ida nia karakterístika.

“Ha’u reprezentante estudante na’in 4 nia Inan aman la simu ho hahalok professor sira nian iha eskola, la eduka estudante di’ak, uza fali asaun violénsia to’o hakanek labarik sira”, afirma Alvaro Bere hosi konferénsia imprensa iha fatin akontesimentu Kinta (09/07).

Relasiona ho kazu ne’e, inan aman hato’o ona keixa ba Komisaun Nasionál Direitu Labarik, Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça (PDHJ) no órgaun relevante sira seluk iha munisípiu.
Kazu ne’e Diretór Eskola ne’e la hatene tanba akontese iha sala laran, diretór foin hatene depois de inan aman halo kontestasaun iha eskola.

“Akontesimentu refere iha sala laran maibé ha’u la hatene, inan aman hosi estudante vítima mai maka ha’u foin hatene” hatete diretór.

Entretantu kazu hasoru labarik idade ki’ik ne’e na’in 3 ne’e iha kuarta feira (08/ 07/ 2020) iha oras tuku 12 meiudia.(Jornalista: Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.