Prevene Virus Corona, Daegu Catholic Workers  Center fó Apoiu Maskra ba Traballadór Timoroan

by -68 views

DILI—Relasiona ho virus Corona ne’ebé ataka nasaun Korea Súl liuliu iha sidade Daegu hodi hamate ona ema kuaze 20, maka Daegu Catholic Workers Center voluntariamente fó apoiu maskra no ekipamentu sira prevensaun nian ba traballdór timoroan sira kuaze 70 ne’ebé hala’o servisu iha fatin ne’eba.

Tuir dadus ne’ebé fó sai iha mídia lokal sira iha Korea Sú, to’o loron Sesta (28/02/2020) vítima afetadu ba virus Corona sa’e ba 2337 no mate sa’e ba ema-na’in-16.

Timoroan sira agradese tebes ba apoiu husi Daegu Catholic Workers Center liuliu ba diretór husi organizasaun katóliku ne’e, Amu Kwan Hong Lee (Paulo), tanba fasilita ona maskra, sabaun fase liman molok konsumu aihan no fasilidade seluk prevensaun nian.

Virus ne’e hahú ataka Daegu iha janeiru 2020, maibe governu Timor Leste liuliu Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Koperasaun (MNEK) ho Sekretaria Estadu Formasaun Profesional (SEFOPE) seidauk tau atensaun maximu ba traballador sira.

Traballadór timoroan ida ho naran Isadoro Alberto Carlos husi Suku Manelobas, Postu Administrativu Maubisse, Munisípiu Ainaro ne’ebé servisu iha sidade Daegu ba Timor Post hatete, sira preokupa tebes ho situasaun ida ne’e.

Nia rekoñese hetan ona kontaktu husi Adidu no iha ona koordenasaun kona-ba antisipasaun sira no prepara ba evakuasaun karik virus ne’e daet maka’as liu tan iha sidade Daegu.

“Ami agora di’ak hela no hala’o atividade hanesan baibain, maibé ami tenke uza maskra. Ami hetan atensaun boot husi patraun sira atu hán no hemu kuidadu, labele sai ba liur ka pasiar arbiru iha sidade. Adidu mós halo ona kontaktu atu ema ida-idak kuaidadu-an,” Isadoro haktuir.

Entretantu iha sidade Wuhan-Xina, bolseiru timoroan hamutuk na’in 17, iha koordenasaun autoridade Timor Leste ho Governu Nova Zelándia hodi halo evakuasaun husi Wuhan ba Nova Zelándia karantina durante loron 14,  no iha semana kotuk timoroan hirak ne’e to’o ona iha Dili. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.