Povu Matumakerek Entrega Rotan no Kohe ba Kayrala Xanana

by -240 views

Timor Post (28/09/2020)-Povu Suku Fatumakerek, Postu Administrativu Laklubar, Munisipiu Manatuto, entrega rotan no kohe mama ba Lider Nasional Kayrala Xanana Gusmao.

Signifikadu husi rotan, atu haforsa Maun Boot Xanana iha nia misaun tomak no kohe hodi tau bua ho malus hanesan bukae bainhira haleu timor bele mama tuir dalan.

Povu Fatumakerek simu Xanana ho hamulak, fanu rai lulik no matebian sira hodi fo forsa liu tan ba Xanana atu kontinua luta ba povu no nasaun nia moris di’ak.

Suku Fatumakerek, iha tinan 45 liuba, sai hanesan helik fatin ba Xanana husi inimigu sira.

Xanana toba kalan ida iha Fatumakerek hodi kontinua halo gerilla.

Suku Fatumakerek iha Aldeia tolu mak hanesan, Laramera, Lesuata no Sasahe.

Iha sorumutu Xanana ho populasaun sira hodi aviza kona-ba impaktu husi pesti Corona no hala’o asaun karidade iha Fatumakerek, populasaun husi Postu Administrativu Turiskai, Munisipiu Manufahi nu’udar vizinu ho Munisipiu Manatuto, husi Suku Matorek, Lesuata no Fatukalo mos partisipa iha Suku Fatumakerek. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.