Povu Grotu Sai Atan ba TNI, Xanana husu Deskulpa

by -215 views
Imajen ne’e hatudu Líder Nasional Kayrala Xanana Gusmão ho José Manuel Ramos Horta hatais kultura Suku Grotu, Postu Administrativu Same Villa, Munisípiu Manufahi. Foto Espesial

Timor Post (22/09/2020)—Xefe Suku Grotu, Postu Administrativu Same Villa, Munisípiu Manufahi, Filomeno dos Santos haktuir, iha tempu okupasaun nia laran, povu iha suku ne’e sai atan ba Tentara Nasional Indonesia (TNI), liuliu kuru bee ba sira nia nesesidade lorloron.

Xefe Suku mós haktuir populasaun iha suku ne’e nia difikuldade durante tempu okupasaun liuliu to’o agora sira seidauk asesu ba eletrisidade.

Rona tiha istória ne’ebé haktuir husi Xefe Suku, no haree ba realidade moris povu sira nian iha Suku Grotu liuliu seidauk hetan eletrisidade, Xanana husu deskulpa.

“Ha’u husu deskulpa, tanba eletrisidade seidauk tama iha ne’e,” Xanana subliña iha nia intervensaun bainhira hala’o Misaun COVID iha suku Grotu.

Entretantu Xanana iha oportunidade husu ba foinsa’e sira atu hakbesik-an ba ferik no katuas sira atu husu tuir istória durante tempu funu, halo gravasaun no hakerek hodi uza hanesan riku ida ne’ebé bele haktuir ba jerasaun sira tuir mai.

“Joven sira iha Grotu labele ba iha fatin seluk ema husu istória Grotu nian la hatene. Tanba ne’e, ha’u husu ba joven sira atu hakerek istória,” Xanana subliña bainhira hala’o Misaun COVID iha Suku Grotu ne’ebé distánsia dook husi Postu Administrativu Same Villa kuaze kilomentru 20.

Xanana mós husu ba ferik-katuas sira atu nakloke ba foinsa’e sira atu haktuir istória durante luta ba foinsa’e sira.

Xanana dehan, istória iha kada suku iha Timor laran presiza prezerva hanesan riku-soin ida. Nia hein katak foinsa’e sira sei halo misaun ida ne’e, hahú kedas rai iha sede suku sira atu sé de’it maka hala’o vizita ba suku ne’e bele hatene lalais liu.

“Favor ida, imi halo ida ne’e bainhira ferik-katuas sira sei moris. Sé la’e imi viva de’it Xanana, Xanana, Xanana, afinál iha referendum (1999) ferik-katuas sira mak fó votus. Sira hatene terus, tanba ne’e maka ita manan funu,” Xanana salienta.

Suku Grotu kompostu husi Aldeia Coli Dasi, Dato Rai no Leo Dato. Total populasaun iha suku ne’e tuir sensus 2017, hamutuk 1237 inklui mane 618 no feto 619. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.