Portugal Tenta Dada Fila Temporariamente Professór sira iha Timor Leste

by -160 views

DILI—Governu Portugal deklara ona ho meius hotu atu dada fila temporariamente professor portugués sira iha Timor Leste bainhira konfirma taka eskola hotu durante fulan ida tuir aplikasaun estadu emerjénsia.

Timor Post sita notísia husi Ajénsia Notisiona Lusa iha Dili, Sábadu (28/03/2020) haktuir, Ministériu Negósiu Estranjeiru no Edukasaun halo esforsu hotu atu prepara transporte aéreo hodi halo evakuasaun.

“Operasaun ne’e liuliu ho intensaun atu apoiu lori fila professor sira provizoriamente bainhira laiha aula, bainhira autoridade kompetente sira foti desizaun, no família sira nian,” subliña iha komunikadu konjunta ida.

Desizaun ida ne’e foti laiha impaktu ba koperasaun iha setór oioin entre Portugal ho Timor Leste, maibé iha situasaun difisil no sai preokupasaun mundiál ne’e presiza iha medida sira ne’ebé nasaun ida-idak tenke hola atu salva sidadaun sira husi virus Corona (COVID-19).

Entretantu Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD) Timor Leste nian determina feriadu ekstraordinária ba eskola hotu iha territóriu hahú husi loron 23 Marsu to’o loron 28 Marsu 2020.

Inkuantu Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo deklara ona estadu emerjénsia no hahú aplika iha loron Sábadu (28/03/2020) oras 00:00 to’o 26 Abril 2020.

Deklarasaun Estadu Emerjénsia abranje territóriu nasionál tomak ho fundamentu hadook ema hotu ne’ebé hela iha Timor-Leste husi kalamidade públika.

Iha Portugal ema hamutuk 4,268 mak afetadu ba virus corona, na’in 76 mate ona no 43 mak rekopera.

Atualizasaun mundiál to’o loron Sábadu (26/03/2020) rejista ema ne’ebé afetadu  hamutuk 597,250, mate hamutuk 27,365 no rekopera hamutuk 133,363.

 

Husi númeru ne’e sei kontinua ema mate la too oras no barak liu iha nasaun Itália no España. Nasaun rua ne’e númiru ema mate barak no sae lalais tebes husi loron ba loron kompara ho akontesimentu fofoun iha Wuhan-Xina.

Virus ne’e hahú mosu iha tinan 2019 nia rohan iha sidade ida iha Xina ho naran Wuhan. Husi ne’e hahú da’et ba nasaun sira seluk iha kontinente Ázia, Áfrika, Amérika no Austrália.

Entretantu iha Timor Leste foin rezista ona kazu ida ema estranjeiru ne’ebé pozetivu ona virus corona no parte saúde asegura ona iha sala izolamentu. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.