Ponte Bilimau Kotu Total: Ministru Salvador Konsidera Kompleksu, PAM Bobonaro husu Komunidade Kuidadu

by -437 views
Imajen ne'e hatudu kondisaun Ponte Bilimau. Foto Espesial

Jornalista Jaime Pires / Editór Noémio Falcão

Dili (Timor Post)—Ministru Obras Públika (MOP), Salvador Pires konsidera ponte Bilimau ne’ebé liga Ermera ho Bobonaro ne’ebé kotu iha sábadu semana kotuk kompleksu. Tanba ne’e, nia dehan, presiza tempu no osan hodi hadi’a hikas.

Ministru Salvador dehan, ponte Bilimau nia komplesidade hanesan mos ho ponte seluk ne’ebé kotu iha udan boot loron 4 Abril liu ba iha Irabere no Wilolo.

“Ponte sira ne’e estragus, tuir ekipa taskforce governu nian ne’ebé mak rekolla hamutuk 117, no 40 resin estraga kikioan no agora ita halo fali ona,” Salvador ba Jornalista sira iha Palásiu Governu Kuarta (17/11/2021).

Tanba ne’e, nia hatutan, ponte Bilimau, Irabere no Wilolo no hirak ne’ebé hetan estragus durante ne’e, governu inklui ona iha orsamentu fundu infrastrutura tinan 2022 nian.

“Ita sei lori ba aprezenta iha Konsellu Administrasun Fundu Infraestrutura hodi halo aprovasaun,” Salvador dehan.

Entretantu Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro, Zeferino Soares do Santos husu ba komunidade sira hala’o viajen liuhusi ponte Bilimau ho kuidadu.

“Dezastre natural ne’e ita hotu la espera, maibé akontese ona hanesan ne’e, governu sentral sei toma responsabilidade,” Zeferino subliña ba Timor Post via telefone.

No More Posts Available.

No more pages to load.