ADVERTISEMENT

Migrasaun Kaptura Sidadaun Estranjeiru Na’in-42

Augusto Sarmento - Justisa · Polítika
  • Share

DILI-Haree ba movimentu ema estranjeiru hirak ne’ebe kontinua aumenta, Servisu Migrasaun esforsu an hodi servisu makas, liu husi operasaun rutina, konsenge detekta no halo kapturasaun ba sidadaun estranjeiru nain 42.

Ema hirak nee maka viola vistu hodi servisu halo konstrusaun fiziku iha Suku Lifau, Sub Rejiaun Pante Makasar, Rejiaun Administrativa Espesiál Oe-Cusse-Ambenu (RAEOA).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Diretor Jeral, Servisu Migrasaun, Superintendente Asistente Polisia, Luis Soares Barreto, hateten, sidadaun nain 42 ne’e kaptura tanba uza vistu turista hodi servisu iha Timor-Leste.

“Ohin dader ita nia membru hosi setor operasional halo monitorizasaun ba iha RAEOA no konsege hetan sidadaun estranjeiru hosi Indonezia hamutuk 38 ne’ebe servisu ba kompañia Waskita Karya hodi halo konstrusaun ba obra Estrada iha area ponte Noefefan no-mos sidadaun Xinez nain 4 feto nain-2 no mane nain-2 servisu iha loja. Nune’e ekipa operasaun asegura kedas sidadaun estranjenjeiru nain 42, tanba tuir Lei Migrasaun no Azilu numeru 11/2017, hatete katak “Ba ema estranjeiru ne’ebé mak hakarak tama ka hela temporariamente hodi halo atividade turizmu, negosiu no vizita familia ruma, lei lafo dalan atu halo servisu iha Timor-Leste”,Luis informa iha nia servisu fatin, Ministeriu Interior, Vila-Verde, Kinta (09/03).

Lee Mós:
Udan boot habokon Assanami ho Militante sira iha Likisa

Nia dehan, lei fo kompetensia ba Servisu Migrasaun hodi halo nia funsaun atu nafatin halo fiskalizasaun no monitorizasaun ba sidadaun estranjeiru sira hahu husi ema ne’e tama mai teritoriu nasional to’o nia fila fali ba nia rai.

Lee Mós:
Sai Husi Uma La Fó Hatene, MP Alega AQ Pena Multa

“Realidade hatudu katak, ema estranjeiru sira komesa halao nafatin atividade profisional la ho autorizasaun, entaun aproveita biban ida ne’e hakarak alerta ba kompañia nasional no internasional sira iha teritoriu nasional tomak, tenki trata traballador sira nia vistu servisu nian uluk lai tanba lei la fo dalan atu sira uza vistu turista halo servisu iha Timor-Leste”, nia afirma.

“Ne’e duni husu ba kompañia hotu-hotu katak liu-liu ba sira ne’ebe fo servisu ba ema estranjeiru iha area rural katak hakarak ema servisu ba sira nia kompanhia karik, tenki trata ema nia vistu servisu nian uluk lai se kompañia husik hela deit ida ne’e kontra lei Migrasaun nian”, salienta.

Lee Mós:
Taur afirma razaun parabeniza Alkatiri

Diretor Jeral Migrasaun Luis Barreto, hatutan Servisu Migrasaun liu hosi setor operasaun sei kontinua nafatin halao’o operasaun ba sidadaun estrajeiru ne’ebe maka tama iha teritoriu nasional uza vistu hodi halo atividade profesional la ho autorizasaun.

 834 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Migrasaun Kaptura Sidadaun Estranjeiru Na’in-42” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: