Polísia Tiru Kontra Atake Grupu Deskoñesidu ba Kuarentena Hotel Audian no Mantein Seguransa iha Novo Horizonte

by -133 views

DILI—Grupu deskoñesidu sira halo atake ba kuarentena iha Hotel Audian no Hotel Novo Horizonte iha Metiaut, Dili ne’ebé timoroan no estranjeiru sira foin fila husi rai liur hela ba hodi prevene pandemia virus corona (COVID-19).

Via telefone ba Timor Post husi pesoal ida ne’ebé tama mós iha kuarentena Hotel Audian haktuir, grupu sira ne’e hahu tuda tama ba aredor otél nian iha oras maizumenus tuku 10 kalan no rona hakilar maka’as iha liur.

Nune’e, nia dehan, autoridade seguransa sira ne’ebé asegura hela fatin ne’e mak halo fali kontra atake no rona pistola tarutu maka liu minutu hirak nia laran situasaun hakmatek fali.

Akontesimentu hanesan iha Hotel Novo Horizonte. Iha ne’eba, autoridade seguransa ida haktuir ba Timor Post katak, iha minutu hirak nia laran ahi eletrisidade mate bainhira grupu deskoñesidu sira tuda.

Ema kuaze atus rua iha ótel rua ne’e sente la hakmatek no ho kondisaun ne’ebé tuir sira la favorese.

Iha Hotel Novo Horizonte, antes ne’e autoridade lokál sira hato’o sira nia lamentasaun hasoru ministériu saúde ho parte kompetente sira tanba la fó uluk informasaun no halo sensebilizasaun kona-ba impaktu husi distánsia kuarentena ho komunidade sira, no sensebiliza kona-ba saida mak virus corona ka COVID-19.

To’o notísia ne’e hatun Timor Post seidauk hetan konfirmasaun husi autoridade seguransa sira kona-ba investigasaun ba grupu deskoñesidu sira.

Pasajeirus kuaze atus rua ne’ebé tama husi fronteira rai no semo ho Aviaun Sriwijaya, Citilink husi Indonezia no Aviaun Royal husi Singapura, governu liuhusi autoridade kompetente sira lori kedas ba karantina iha Hotel Audian ho Novo Horizonte, durante loron 14.

Pasajeirus sira tama husi fronteira rai husi Batugade hamutuk 79 koloka ona iha Hotel Audian no sira ne’ebé semo ho aviaun to’o iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato, Dili, iha loron Domingu (22/03/2020) hamutuk 93, autoridade sira lori kedas ba Hotel Novo Horizonte. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.