Tanba Virus Corona, Polisia Tiru Gas Lakrimozoniu iha Tibar

by -80 views

DILI-Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) iha Domingu (08/03/202) kalan maizumenus iha oras tuku ualu kalan tiru gas lakrimozoniu iha Sentru Klibur Domin hodi duni komunidade sira tanba lakohi simu fatin nee deskonfia parte saude sira lori ona vitima ida ba virus Corona ba asegura iha neba.

Komunidade sira halo asaun kontra desizaun ida nee, tanba sira lakohi lori moras aat nee bele daet ba sira tanba sira la fiar ba sistema iha saude nian atu kuidadu labele daeit.

Ho akontesimentu nee Xefe Suku organiza ona sorumutu iha loron Segunda (09/03/2020) iha sede Suku entre komunidade ho autoridade sira husi saude no seguransa atu hetan klarifikasaun konaba desizaun governu nian no saida mak virus corona nee rasik.

Observasaun jornalista Timor Post iha sentru kribur domin polisia halo seguransa metin.

Tuir informasaun, moras sira nebe durante nee baixa hela iha sentru klibur domin mos tauk tanba parte saude lori tan vitima virus Corona ba iha fatin nee. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.