Polisia Sobu Jogu Ilegal no Kaptura Ema Na’in-Rua

by -451 views

Timor Post (27/08/2020)- Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL) liuhosi komandu Munisípiu Dili, kuarta (26/08) asegura bola guling ho na’in Na’in-2, osan rihun-2 tanba la iha lisensa.

Komandante Munisípiu Dili Superintendente Xefe Polísia Henrique da Costa informa, sasán ho ema hirak ne’e sita liuhosi atividade operasaun polisia nian iha oras kalan.

“Kalan-kalan ita mós halo operasaun ba iha Bola Guling nian, tanba iha lei bandu katak Bola Guling ho Kuru-Kuru la autoriza loke, horikalan (kuarta, 26/08-red), eskuadra Vera Cruz nian konsege kaptura no detein na’in rua ne’ebé involve direitamente ba iha Bola Guling, mós ita Prende objetu meza no mós osan hamutuk U$2.900,00 resin, ne’e operasaun ida horikalan ninian”, relata Superintendente Xefe Polísia Henrique ba jornalista iha kuartél PNTL Munisípiu Dili, kinta,(27/08).

Komandante adianta operasaun hanesan hala’o mós hosi eskuadra Polísia Don Aleixo Komoro iha semana kotuk konsege prende osan U$2.700 hosi atividade jogu ilegál ne’e.

“Semana kotuk mós ita halo operasaun hosi parte Don Aleixo ninian ne’e prende mós hanesan (bola-gulling), iha ida Osan 1.900 dollares, iha ida tan prende osan 800 dollars”, hatutan tan.

Superintendente Xefe Polísia Henrique, aviza ba komunidade no sidadaun hotu-hotu ne’ebé atu hola parte loke jogu Bola Guling ba husu lisensa iha Inspetór Jogu nian para hetan Lisensa, atu nune’e jogu Bola Guling sai legal no Livre para Polísia labele kaer.(Jornalista: Jaime Pires)

No More Posts Available.

No more pages to load.