Polisia Detein Suspeitu Sira no Prende Kilat Manu Lolon Sia iha Maubisse

by -223 views

AINARU – Komandu Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Munisipiu Ainaro kaptura suspeitu na’in sia ne’ebé deskonfia lori kilat manu (senapan angin) hamutuk lolon sia (9) hodi ameasa komunidade inklui tiru animal maus iha Suku Fatubesi, Postu Administrativu Maubisse, Munisipiu Ainaru.

Tuir informasaun PNTL Ainaru simu katak, kazu ne’e akontese iha fulan Outubru tinan 2019 no vitima sira ba hato’o keixa ba iha PNTL lori ba rejistu iha Ministeriu Públiku iha Suai.

Iha loron 10 fulan Fevereiru 2020, Polísia halo indentifikasaun no iha loron 22 fulan Fevereiru 2020 tribunal hasai mandadu buska ba PNTL Munsípiu Ainaro nian nune’e ba kaptura suspeitu sira no prende kilat ne’ebé  suspeitu sira uza ameasa komunidade inklui tiru animal maus.

Komandante PNTL Munisípiu Ainaro, Superintendente Justino Menezes, rekoñese kazu refere  akontese duni, komunidade balu lori fali kilat-manu ba hata’uk komunidade inklui tiru animal maus sira.

Nune’e iha loron 26 fulan Fevereiru, polisia ba halo indentifikasaun no investiga suspeitu sira hamutuk na’in sia.

“Prosesu ba kazu nee la’o to’o iha loron 10 to’o 22 fulan Fevereiru, ita hetan karta mandadu buska husi tribunal, tanba ne’e ekipa PNTL Munisipiu Ainaru husi unidade investigasaun  halo koordensaun ho polísia taksforce operasaun eskuadra Maubisse ba halo buska iha suku Fatubesi, tama-sai uma konsege hetan duni kilat (senapan) tiru manu 9,” dehan Justino ba jornalista sira iha Ainaru, sesta (28/02).

Nia informa suspeitu na’in 9 ne’e PNTL detein nune’e  hodi kumpri oras 72 hafoin sei submete ba iha Ministeriu Públiku iha Suai tuir primeiru interogatoriu iha tribunál atu halo desizaun.

Enkuantu supeitu hirak ne’e  iha prosesu investigasaun  indentifika  katak sira utiliza duni kilat (senapan), hodi oho komunidade sira nia animal maus sira hanesan asu, manu inklui animal maus hirak seluk mos.

Situasaun hirak ne’e halo komunidade sira mós pániku bainhira sai ba tos ka ba kasa animal fuik sira.

“Ho akontesimentu sira ne’e hotu tribunál hasai mandadu buska ida ba komandu PNTL Ainaru no ha’u ata rasik fó orden ba polisia nune’e halo buska ba uma hodi tama-sai iha suku Fatubesi no hetan duni kilat,” nia relata.

Nia informa iha atividade operasaun ne’e  PNTL  rekoila kilat (senapan) hamutuk 9 no halo kapturasaun komunidade balun ne’ebé konsidera sira hanesan  suspeitu.

Tanba ne’e ba oin PNTL Munisipiu Ainaru kontinua halo planu opersaun tama-sai suku kada uma atu rekolla hotu kilat (senapan) ne’ebé komunidade sira uza ba kasa animal, tanba armas sira ne’e tama hotu ba iha kategoriu lei 5/2017 kona ba arma brankas nian.

Komandante Justino onsidera  katak kazu hirak ne’e konsidera krime, tanba animal ne’ebé komunidade sira hakiak ne’e labele oho no animal fuik sira iha ai laran estadu bandu hotu labele oho arbiru.

“Hahalok sira hanesan ita konsidera hanesan krime, tanba sira uza kilat (senapan), hodi tiru mate aminal maus ne’ebé komunidade sira hakiak no animal fuik, tanba estadu bandu sidadaun labele oho animal fuik iha ai laran.” tenik nia. (res)

No More Posts Available.

No more pages to load.