Polísia Detein Suspeitu sira iha Manatutu no Baukau

by -1.087 views
Superintendente Xefe Arnaldo de Araújo

Jornalista Jaime Pires / Editór Noémio Falcão

DILI (Timor Post)—Porta-Voz Komandu Jerál PNTL, Superintendente Xefe Arnaldo de Araújo informa, nia parte detein ona suspeitu sira ba kazu rua la hanesan iha Manatutu no Baukau.

Arnaldo haktuir, kazu iha Baukau tanba hemu lanu no ikus baku malu rezulta ema na’in haat kanek todan no kmaan.

Liuhusi konferénsia imprensa iha Kuartel Jerál PNTL, Kaikoli Tersa (30/08/2021), Arnaldo hatutan, akontesimentu iha loron 29 liu ba iha tuku tolu lorokraik iha Baukau Tirilolo.

Arnaldo dehan, iha akontesimentu ne’e suspeitu ho naran inisial (VFB), baku vitíma sira tanba sira hemu lanu entaun hamriik baku malu.

“Suspeitu agora iha hela sela detensaun eskuadra PNTl Baukau vila, no Vitíma sira kanek ne’e lori ba Hospital hodi halo tratamentu no balun kanek ladún todan fila ona ba uma,” dehan Nia.

Nia subliña, suspeitu iha hela detensaun hodi kumpre oras 72 nia hafoin kontinua ba prosesu ba investigasaun hodi enkamina ba iha Ministeriu Públiku.

Portavoz ne’e aumenta, iha loron hanesan tuku lima lorokraik ne’e mós iha akontesimentu ida iha Laklubar Munisípiu Manatutu rezulta Vitíma ida kanek.

“Kronolijia ne’e dehan problema entre mane foun ho banin ko’alia liafuan la kona malu, entaun hamriik hakanek malu, tanba ne’e suspeitu mós agora dadaun iha hela sela detensaun PNTL Manatutu, enkuantu Vitíma kanek ne’e halo tratamentu hodi hein prosesu tuir mai.

No More Posts Available.

No more pages to load.