ADVERTISEMENT

SNI-UPF Prende Atributu Arte Marsiais iha Fronteira

Mario da Costa - PNTL
Reportajen : Jaime Pires
Editor : Asisten Hermenegildo da Costa Tilman
  • Share
Atributu Arte Marsiais PSHT nian ne'ebe Ekipa Konjutu SNI-UPF prende iha area Fronteira.

DILI (Timor Post)—Polisia Nasionál Timor-Leste (PNTL), liuhusi servisu ekipa entre Servisu Nasionál Intelijénsia (SNI) no Unidade Patrullamentu Fronteira (UPF), prende Arte Marsiais Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) nia atributu iha Fronteira.

“Atu informa, daudaun ita-nia membru servisu sekreta husi Komandu UPF ho SNI, halo vijilánsia hamutuk iha fronteira konsege hetan komunidade balu tenta hatama Atributu Grupu Arte Marsiais ne’ebé partensia ba Grupu Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), tuir dalan ilegál iha Suku Batugadé, Postu-Administrativu Balibó, Munisípiu Bobonaru”, dehan Komandante UPF, Superintendente Polisia Euclides Belo, via telefone, Kinta (14/07).

Nia dehan, operasaun ne’e ekipa konjuntu la konsege kaptura autór tanba sira konsege halai no soe hela sasán sira ne’e iha mota laran maibé sira sei esforsa an halo servisu estraordináriu iha liña fronteira hodi buka tuir suspeitu sira ne’e.

“Sira halai soe hela saku boot ida, plástiku boot rua, pasta ida, farda treinu PSHT pares 52, sabuk hena mutin 20, faru PSHT kór mutin ida, kór metan haat, pasta  ki’ik hamutuk 14, atributu hirak ne’e ita asegura ona iha Kuartél UPF, Fatuk Boot, Batugadé”, deklara eis Segundu Komandante PNTL Munisípiu Dili ne’e.

Lee Mós:
Baku Malu iha Uatulari, UEP Kaer Joven Nain-6

Nia subliña kona-ba sidadaun sira ne’ebé kontinua tama ilegál tanba fronteira terrestre hanesan fatin ne’ebé luan no presiza apoiu husi komunidade sira atu servisu hamutuk ho UPF no SNI, atu nune’e bele halo kapturasaun  ba ema sira ne’ebé tama sai ilegál.

Lee Mós:
POLRI Kaptura Timoroan Na’in-113 iha Atambua

Atu hakotu Euclides konfesa, operasaun ne’e halo tanba bazeia ba rekomendasaun husi sosiedade sivíl no deputadu sira iha uma fukun Parlamentu Nasionál, PNTL intensifika operasaun hodi halo kontrolu rigorozu iha area fronteira.

 617 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “SNI-UPF Prende Atributu Arte Marsiais iha Front…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: