PNTL marka Pozisaun iha Planu Manifestasaun Kontra Governu, Masa Konsentra iha Muzeum Rezistensia

by -382 views

Timor Post (31/07/2020)- Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) sei garante seguransa ba manifestasaun estudante no sosiedade sivil sira kontra Ministru Justisa (MJ), Manuel Carçeres relasiona esbosu Lei Kriminaliza Defamasaun.

Estudante no sisiedade sivil sira mobiliza ona masa hodi halo asaun pasifika kontra Ministru Justisa, tanba defende katak governu labele kriminaliza difamasaun tanba lei nee iha ona kodigu sivil. Kontra mos tanba bainhira kriminaliza difamasaun maka hamate ona liberdade imprensa no liberdade espresaun iha Timor Leste.

Komandu Munisipiu Dili, Henrique da Costa hatete, sira sei garatia seguransa ba manifestasaun ida ne’e.

“Ne’e la’ós buat foun mai ita, ita halo beibeik ona depois de ita simu sira nia pedidu ita haruka kedas ba komadante jeral no halo ona despaixa ba iha operasaun no horisehik hasoru malu ona ho porta voz no mós komisaun organizadora” dehan Henrique ba Jornalista sira iha iha Kampu Merdeka, hafoin ba vizita Universidade Institutu Sencia Saude (ICS), sesta (31/07).

Nia dehan, sira mós informa ona ba sira kona-ba fatin atu halo manifestasaun no tempu tanba manifestasaun mós iha regra.

“Ita fó hatene ba sira atu nune’e sira bele kumpre, sé sira la kumpre ida ne’e mak ita sei foti medida, tanba sira nia notifikasaun katak atu halo manifestasaun pasifikamente entaun PNTL tenke garante seguransa atu nune’e sira bele hato’o sira ne’e hanoin sira ne’e ba iha orgaun ne’ebé mak relevante” tenik Nia.

Nia dehan, entermus seguransa sira preparadu hodi fó seguru ba sira atu nune’e bele halo sira nia atividade. Tanba ita nia tempu agora ne’e sira mós bele sai fali ameasa dala ruma sira mós la gosta fali asaun sira ne’ebé mak sira halo no seluk bele estraga fali uluk sira.

Tanba ne’e mak ita garabte seguransa atu nune’e asaun ne’ebé mak sira halo ne’e seguru duni hodi hato’o sira nia hanoin.

“Ita agora halo estratejia halo manifestasaun polisia Femenina sira ba hamriik uluk iha oin ne’e mak ita sei aplika, no PNTL sei haruka membru lato’o atus ida mak ba halo seguransa ba manifestasaun ne’e sei to’o ualunulu de’it” Nia hakotu.

Enkuantu manifestasaun ne’e sei realiza iha loron segunda (03/08) iha muzeum rezistensia nia oin.

Jornalista: Jaime Pires

No More Posts Available.

No more pages to load.