PLP Hahú Diálogu Ho Estrutura Iha Suku

by -547 views
Foto TP: Caetano Guterres

LAGA (Timor Post)-Hafoin fokit Serka Sanitáriu, partidu polítiku hotu-hotu komesa nahe liras tuir baze. Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timoroan (KHUNTO) halo atividade iha Postu Hatu-Udo Ainaru, Fretilín halo enkontru iha Hera no Partidu Libertasaun Popular (PLP) halo diálogu kuadru nivel suku.

PLP halo diálogu ho koordenadór partidu suku Ualu iha postu administrative Laga hodi hametin partidu no prepara ba kongresu nasionál partidu.

“Ami ohin halo diálogu ho ami nia koordenadór husi suku ualu para sira mai simu informasaun baa mi nia prosesu polítika kontinua nian mai, hanesan konferénsia postu administrative no munisípiu tantu to’o iha kongresu,” dehan koordenadór PLP munisípiu Baukau Noé Marçal Ximenes ‘Buka-Tuir’ ba Timor Post, Domingu (26/09).

Nia haktuir, maioria votante husi postu administrativu rua fó votus ba partidu PLP tanba ne’e nia garante nafatin vitória maiske durante tinan Prezidente Partidu kaer Governu buat barak la la’o.

“Durante tinan tolu ita nia maun Taur Matan Ruak nia ukun buat barak la la’o tanba hasoru hela dezafiu impase polítika ne’ebé hamosu husi ita nia partidu CNRT ho Fretilín ikus mai ita nia maun Taur mak responsabiliza hodi neutraliza situasaun. Maski iha militante balun komesa sees an husi PLP ba partidu seluk maibé hare husi estrutura partidu nian hahú husi aldeia, suku to’o postu administrative kontinua mantein  tanba ne’e eleisaun 2023 mai PLP sei kontinua manan iha postu administrative Laga ho Baguia”, Buka Tuir hatete.

Regra kada eleisaun atu realiza partidu polítiku sira tenke hahú ninia prosesu polítiku liu husi re-ajustamentu, konferénsia no kongresu.

Iha tempu hanesan, koordenadór PLP postu administrativu Laga Tomas Ximenes da Silva hateten   atividade diálogu ne’e halo ho koordenadór suku ualu atu nune’e sira simu informasaun kona bá lala’ok tanba sá CNRT sai husi bloku AMP.

“Ami nia diresaun partidu husi nasionál no munisípiu ohin mai halo diálogu ho ami nia belun koordenadór suku Ualu kona bá lala’ok governasaun bloku AMP nian no tanba sá partidu CNRT sai husi bloku”, Tomas hato’o.(gut)

No More Posts Available.

No more pages to load.