PD husu Governu Fasilita Lian Jestual iha Transmisaun Direta Debate OJE 2021

by -214 views

Timor Post (30/11/2020)-Deputada hosi Bankada Partidu Demokrata (PD), Elvina Sousa, husu governu iha debate orsamentu jerál estadu 2021 iha jeneralidade atu uza lian jestual nune’e maluk sira ho defisiénsia bele rona no hatene bainhira akompaña liu kanál Radio Televizaun Timor-Leste (RTTL).

“Ha’u husu ba governu klarifikasaun no aban ita bele komesa ho tradutór lian jestual iha TVTL para ita nia maluk sira defisiente sira rona no asesu ba  debate orsamentu jerál estadu 2021,” Elvina liu hosi plenária ba debate OJE  2021 nian iha faze jeneralidade, Segunda (30/11).

Deputada ne’e adianta katak lian jestual tenke iha kontinuasaun tan ne’e husu governu liu hosi Ministru Asuntu Parlamentár Komunikasaun Sosiál (MAPKOMS) atu bele fó klarifikasaun.

“Komu ita komesa ona, ita labele komesa tiha ona halo ema kontente to’o klaran ita para lai, maibé ita komesa tenke iha kontinuasaun tan ne’e hau husu ministru halo klarifikasaun,” nia hakotu.

Hatán ba ne’e  Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Guterres, hatete jestaun ne’e di’ak no sei enkamina direita ba iha Ministru Asuntu Parlamentár no Komunikasaun Sosiál karik bele ajuda responde ba sujestaun ne’e.

“Obrigado Deputada ita nia  sujestaun di’ak maibé ha’u enkamina direita ba MAPKOMS karik bele ajuda responde ba ita boot nia sujestaun ne’e,  mas la’ós atu responde ohin kedas , maibé ita aviza hela de’it ba MAPKOMS, nia dehan.(Jornalista : Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.