Pasiente Pozetivu COVID-19 Aumenta ba Na’in-Neen, Ekipa Médiku Aranka ona ba Maliana Foti Amostra husi Kondutór no Ajudante

by -64 views

DILI—Iha loron Tersa (14/04/2020), Timor Leste rejista ona kazu pozetivu ba pesti corona (COVID-19) hamutuk na’in neen (6).

Númeru ne’e aumenta husi pasiente na’in rua ne’ebé iha loron 14/04/2020 médiku sira tula sai husi Hotel Katuas ba Sala Izolamentu Vera Kruz iha lokraik ne’e rejultadu teste ba sira nia amostra hatudu pozetivu COVID-19.

Aumenta tan pasiente pozetivu na’in rua ne’e sura hamutuk Timor Leste rejista kazu neen. Atualmente pasiente pozetivu na’in lima mak iha sala izolamentu no nain ida sidadaun estranjeiru rekopera ona iha loron ne’ebé hanesan pasiente dahuluk tama izolamentu iha loron 10/04/2020.

Pasiente pozetivu na’in lima ne’e istórikamente sa’e hamutuk karreta bis husi Batugade mai Dili, iha loron 01/04/2020 no ba kumpri hotu kuarentina iha Hotel Katuas, Dili.

Ho mudansa pasiente pozetivu ne’e, ekipa mídiku liuliu husi Vizilansia Epidemiologika no Ekipa Laboratoriu Nasional aranka ba Maliana hodi foti kondutór na’in rua no ajudante na’in haat ne’ebé iha loron 1/04/2020 tula pasajeiru timoroan sira husi Batugade ba hatun iha kuarentena Hotel Katuas, Dili.

Médiku sira toma medida ida ne’e hodi hatan ba preokupasaun públiku ba kondutór no ajudante sira maka tula pasajeiru sira inklui sira na’in tolu ne’ebé konfirmadu pozetivu ba pesti corona (COVID-19).

Liuhusi nota esplikativu ne’ebé fó sai husi Sekretariadu Unidade Informasaun públika liu Sentru Media COVID-19, husi Gabinete Integradu ba Jestaun Krize haktuir, hafoin deteta no fo sai kazu positivu foun ida iha Dili iha loron 10 fulan abril 2020, iha loron tuir mai, sofer nain 2 no ajudante nain 4 husi Bus refere tama kedas iha Kuarentena iha Maliana. Sira nain 6 iha hela observasaun Ministeriu Saude nian durante loron hirak ne’e.

Nota esplikativu ne’ebé Timor Post asesu ne’e mós haktuir, hafoin Prezidente Republika Dekreta Estadu Emerjensia ne’ebé hahú vigora iha loron 28 Marsu 2020 iha horas 00.00, sura husi loron no oras ida ne’eba, laiha ona tranporte publiku ne’ebé movimenta inklui Bus atu ba mai Dili – Maliana.

“Ne’e katak Bus ne’ebé tula ita nia sidadaun sira husi Mota-Ain mai Dili, tanba hetan aluga/kontrata husi Ministeriu Saude atu tula deit ita nia pasajeirus sira ne’ebe tama husi fronteira, la’ós pasajeirus Komun,” haktuir liu tan.

Iha Bus rua mak tula sidadaun timoroan sira husi Mota-Ain mai Dili iha loron 01 fulan-abril 2020. Bus rua ne’e tula ema hamutuk ema nain 37 no hetan akompanhamentu husi Policia UPF mai to’o iha Hotel ba Kuarentena nian.

Tuir Definisaun sira husi Organizasaun Mundial Saude (OMS) no Planu Contingencia ne’ebé aprova husi ita nia Governo, konsidera “Risku” ba COVID-19 mak ema ne’ebé KONTAKTU ho kazu Positivo.

Definisaun KONTAKTU tuir OMS mak ema ne’ebe iha kontaktu besik ho kazu pozitivu “loron 2 antes to’o loron 14 Hafoin ema pozitivu ne’e hetan sintomas”

Nune’e, iha ita nia kazu positivu dahuluk ne’ebé fo sai ona, hatudu sintomas iha loron 8 fulan-abril 2020, mak konsidera nudar risku ba COVID-19 mak sira ne’ebé iha kontaktu ho kazu positivu husi loron 6 fulan-abril to’o loron 22 fulan abril 2020, entertantu sofer ho ajudante hirak ne’e laiha kontaktu ho kazu positivu ne’ebe anunsia ona iha periudu ne’ebe define dadaun.

Kontaktu besik tuir definisaun OMS no planu contingencia nian mak: a). Kontaktu ho distansia menus husi Metro 1 durante minute 15, b). Iha kontaktu direto ho ema pozitivu, c). Pesoal saude ka mediku sira ne’ebé halo tratamentu ba infetadu kazu positivu, d). Sira ne’ebé hela hamutuk ho ema ne’ebé infetadu kazu positivu

Ho nota klarifikasaun ne’ebé hato’o dadaun, husu atu publiku mantein kalma, labele paniku no hela iha idak-idak nia fatin. Kontribuisaun ne’ebé di’ak liu no efetivu husi publiku mak mantein iha idak-idak nia fatin, labele sai ba liur wainhira la persiza, no kontinua halo tuir pratika hijiene ne’ebe fo sai ona antes. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.