Pasiente HIV/SIDA Na’in-190 La Ativu halo Tratamentu iha Klinika Bairro-Pite

by -218 views

Timor Post (02/09/2020)-Jestor Klinika Bairru Pite (KBP) dr Inacio dos Santos, informa, nia parte rejista pasiente hamutuk na’in-190 mak la ativu halo.

“Agora daudaun ami rezistu kazu HIV/SIDA kuaze atus rua resin, pasiente balun  kontinua halo tratamentu ativu, maibé pasiente ne’ebé la ativu halo tratamentu hamutuk 190. Pasiente HIV/SIDA sira bainhira ativu halo tratamentu rutina ne’e nia saúde saudavel hanesan baibain, laiha problema bele iha oan no bele halo relasaun ho ema seluk sei la hada’et”, hateten Inácio dos Santos bainhira halo sosializasaun prevensaun ba HIV/SIDA iha Institutu Ciencia de Saúde (ICS) Comoro Dili (01/09).

Hare ba pasiente ne’ebé la ativu halo tratamentu iha fatin hanesan Diretór Ezekutivu Komisaun Nasionál Kombate ((KNK), HIV/SIDA, Daniel Marçal, hateten posibilidade númeru HIV/SIDA sei aumenta  tanba ohin loron ema barak sei subar an no lakohi atu ba halo tratamentu.

“Dadus iha posibilidade sei aumenta, tanba atividade relasaun seksuál susar atu kontrola seksu livre iha fatin-fatin kontinua buras liuliu iha fatin koos sira,” Daniel dehan  ba jornalista iha ICS Komoro.

Alende seksu Daniel akresenta oras daudauk droga sona mós komesa barak ona iha rai laran no  ne’e difisil atu kontrola.

Diretor ezekutivu komisaun ne’e informa buat ne’e Komisaun Kombate HIV/SIDA halo mak hanesan halo kampaña prevensaun nune’e   konsensializa  komunidade para ida idak bandu ninia an nune’e labele halo hahalok risku ba nia an.

“Ami konsensializa de’it mas ita atu hapara ne’e susar, ita hapara bainhira ema hotu iha konxiénsia di’ak,” subliña Daniel.(Jornalista: Jaime Pires)

No More Posts Available.

No more pages to load.