Parlamentu Nasionál Aprova ho Unanimidade Pedidu Urjénsia Orsamentu Emerjénsia Millaun $250

by -290 views

DILI—Parlamentu Nasionál halo ona aprovasaun ba proposta orsamentu emerjénsia liuliu responde ba komprimísu sira ne’ebé durante ne’e governu halo ona ho parseiru sira, ho total millaun $250.

Rejultadu votasaun a favor 64, kontra 0 no abstensaun 0.

Ho rejultadu votasaun ne’e permite ba Parlamentu Nasionál kontinua kedas halo debate no aprovasauun ba orsamentu ne’e.

Rajaun proposta orsamentu emerjénsia ne’ebé governu propoen ne’e tanba osan iha kofre estadu la to’o ona ba fulan hirak tuir mai.

Antes ne’e Vise Ministra Finansas Sara Lobo Brites subliña, duodésimu fulan tolu tuituir malu fiksa ho montante 116 entaun iha saldu iha fulan Marsu agora 215 millaun.

“Ita nia resitas domestika ninia media purvolta 15 millaun fulan-fulan. Entaun ita fiksa duodesimu kada fulan ho 116 ita sukat ho saldo ne’ebé maka agora ne’e ita to de’it ba fulan rua. Maibé ita iha esperensia iha Fulan-Janeiru no Fevereiru ezekusaun menus hosi 116 purvolta 50 pursentu itál millaun de’it,” Sara haktuir.

“Entaun ita hanoin katak se-ezekusaun maka mantein nafatin purvolta 50 pursentu de’it entaun nia montante ne’e sei bele to fulan 4 ida hanesan ne’e,” informa Ministra. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.