PAM Baukau Entrega Sertifikadu Agradesimentu ba Jornalista Sira Kobertura durante Covid-19

by -284 views

BAUKAU—PAM (Presidenti Autoridade Munisípiu) Baukau António Augusto Guterres ofisialmente entrega sertifikadu agradesimentu ba jornalista sira ne’ebé durante ne’e hala’o kobertura kona-ba Covid-19 iha munisípiu ne’e.

PAM hala’o asaun ne’e nu’udar símbolu rekoñesimentu ba Jornalista sira tanba durante ne’e servisu hamutuk ho di’ak tebes hodi habelar informasaun ho kredivel ba públiku.

Jornalista hirak ne’ebé simu sertifikadu mai husi mídia Timor Post, Rádio Komunidade, RTTL.ep.

“Ita boot sira mak durante ne’e nu’udar parseiru servisu autoridade nian hodi partilla informasaun ba sosiedade liu-liu ba kona-ba Covid-19 nian, ne’ebé to’o agora ita hotu rona katak la mai ona iha timor,” PAM António subliña bainhira entrega sertifikadu ba Jornalista sira iha loron Kinta (22/10/2020) lorokraik iha Salaun VIP Munisípiu.

Representante jornalista husi radio komunidade Matebian Agostinho Guterres agradese ba PAM nu’udar mos Presidente SII (Sentru Informasaun Integradu).

Agostinho subliña, maske sira simu ona sertifikadu agradesimentu maibé kontinua hala’o servisu ho profesional.

Entertantu jornalista destakadu no radio komunidade iha komprimisiu ida katak ba futuru nafatin divulga informasaun ne’ebé los no kredivel  ba komunidade sira ligadu ho situasaun ne’ebé akontese iha Munisípiu Baukau no postu adminstrativu sira hotu. (gut)

No More Posts Available.

No more pages to load.