Orana Laiha Eletrisidade

by -391 views
Ilustrasaun

MANUFAHI (Timor Post) — Suku Orana, Postu Administrativu Turiskai, Munisípiu Manufahi, dezde tempu okupasaun Indonézia to’o agora laiha eletrisidade. Autoridade local hato’o bebeik preokupasaun maybe seidauk hetan resposta husi governu.

Ba Timor Post, iha Same, Domingu (25/07), Xefe Suku Orana, Adelino da Silva hatete, laiha eletrisidade difikulta tebes sira nia servisu no povu sira la goja naroman hanesan fatin seluk.

“Problema eletrisidade ne’e la’ós ami foin hasoru maibé problema ne’e komesa xefe suku anterior ninia tempu,” Adelino dehan Xefe Suku anterior mós sempre hato’o ona preokupasaun hanesan ba parte kompetente.

Nia hatete, uluk kedas to’o agora ami atu halo deklarasaun ruma ba komunidade joven ne’ebé presiza tenki la’o fali husi suku ba to’o iha postu Turiskai hodi ketik iha rental.

Adelino haktuir, abitantes suku Orana iha xefe família kuaze atus rua 200 ho total poulasaun bazeia ba dadus anterior iha atus 4 resin.

Entretantu ba estrada xefe suku Adelino subliña, durante tinan barak to’o ohin loron seidauk iha estrada di’ak ba komunidade no agora dadaun komunidade rasik ke’e hodi nune’e kompania tama hodi sosa kafé.

“Maske produtu barak hanesan kafé, koto, hudi, derok no seluk-seluk maibé labele lori ba asesu merkadu tanba kondisaun estrada neduni produtu refere estraga de’it,” nia hakotu. (lcl)

No More Posts Available.

No more pages to load.