ADVERTISEMENT

Esperança Ba Governasaun Maun Boot Kay Rala Xanana Gusmão

Augusto Sarmento - Opiniaun
  • Share

Eleisaun remata ona; Resultado eleisaun nebe publica husi Orgaun independenti CNE la sai hanesan ami nia esforsu durante tinan ha’at resin ou mehi. Agora ba oin Verdes nia oan sira hela ho realidade ida katak moris iha governasaun nebe liderado husi MBKXG nebe mos hanesan heroi da patria, nebe konsege hatudu ba mundo dala ida tan, liu-liu ba povo Timor Leste katak nia konsege konkista vitoria ida ho maioria votadu husi povo doben TL.

Kapitlo foun ida ne’e hanesan aliserse foun ida iha era luta ba ukun rasik-an nebe MBKXG ho nia matenek no estrategia oi-oin konsege lori TL ba ukun rasik an.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Ita liu fase lubuk ida mai to’o ninia finalidade katak Timor hetan ukun rasik-an duni. Iha tinan 2002 wainhira ita hahu restaura ita nia independensia ita la sente no la hanoin katak ita liu ona governasaun hira mai too ohin loron. Governasaun nebe troka kada tinan lima-lima sempre rezulta buat lubuk ida durante prosesu ukun an ida nee.

Hahu husi neba povo TL hasoru dezafius barak mai too iha tinan 2006 nebe ita hasoru guera civil,  maibe ho lideransa MBKXG nian lori ita konsege ultrapasa situasaun sira hotu ho diak no konsege konsolida fila fali ita nia estado de direito demokratico.

Ho MBKXG nia lideransa ita konsege mos manan ita nia fronteira maritima iha tinan 2017 husi ita nia nasaun vizinu Australia. Maun boot hatudu duni ninia vontade no domin ba rai no povo doben Timor Leste. Esforsu ida ne’e mai husi vontade entidades tomak nian no apoio partido politiku sira iha momentu neba.  MBKXG nafatin hatudu ba ema tomak katak nia esforsu no luta konsege rezulta buat nebe diak hodi husik hela ba ita no ba gerasaun sira tuir mai.

Durante tinan hira ba kotuk ita monu iha krisi mundial ou Pandemia CoVid nebe mundu hasoru, e fo mos impakto ba ita nia ekonomia rai laran; iha nebe seitor pribado sira mak sai vitima ba ida nee, no povo barak lakon sira nia servisu e seluk-seluk tan.

Ho impakto sira ne’e hotu, ita mai iha realiadade ida remata ita nia eleisaun parlamentar no povo maioria lori fila fali MBKXG fila ba ukun. Tamba sira nia esperansa iha maun boot atu bele kore povo husi situasaun sira nee hotu iha tinan 5 mai ne’e.

Ho nune’e hanesan gerasaun foun esperansa saida ba govenasaun nebe atu mai liderado husi MBKXG atu kaer metin prinsipio ukun rasik-an no luta ba bem estar povo no nasaun doben TL nian. Alem ida nee hakarak mos fo hanoin ba governasaun nebe mai atu kaer prinsipiu governasaun diak/boa governasaun hodi nunee bele hari estadu ida iha akuntabilidade, transparansia, efisensia no efikasia. Ho nune’e bele fo benefisiu direta ba povo hodi bele moris iha ksolok no paz nia laran hodi bele dudu prosesu dezenvolvimentu rai doben ba oin.

Timor tenki lao ba oin. Timor ida deit ba Timor oan tomak.

Bom Suksesu ba MBKXG e ba governante sira nebe atu mai;  Povo fo fiar ba imi hodi ukun Rai doben Timor Leste ho diak. Ukun nee laos Privilégio maibe ukun nee responsabilidade.

Saudações Buras Matak no Malirin.

 2,355 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Esperança Ba Governasaun Maun Boot Kay Rala Xan…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: