Númeru Kazu Covid-19 Sa’e iha Kupang, Mario Mota Husu Governu Nia Atensaun Iha Fronteira

by -246 views

Timor Post (13/07/2020)-Deputadu hosi Bankada Fretilín, Marito Mota, preokupa ho númeru kazu Covid-19 ne’ebé sei kontinua sa’e iha Provínsia Nusa Tenggara Timur Indonesia ne’ebé fronteriza rai maran ho Timor-Leste.

Mota hatete katak, viziñu NTT liu-liu iha Kupan, Kefa, no Liran oras ne’e kazu iha 124, tanba ne’e governu Timor-Leste presiza tau atensaun maka’as ba iha liña fronteira sira.

“Iha loron 11 fulan ne’e iha provínsia Indonesia, NTT virus ne’e aumenta ba 124, liuliu iha Kefa ho Liran ne’ebé ha’u hanoin governu presiza tau atensaun prevensaun ba fronteira”, hatete Mota plenária iha Parlamentu Nasionál Segunda (13/07).

Tuir polítiku ne’e Governu presiza atensaun maka’as maka Atauru tanba liga ho Liran, ho Bobonaru, Kovalima no Oekusi.

Deputadu preokupa maski Timor-Leste laiha, fronteira komesa loke fali ona semana ida dala ida presiza tau atensaun nafatin tanba iha nasaun seluk númeru moras Covid-19 sei kontinua rejistu nafatin sa’e.

Iha fatin hanesan Deputadu David Dias Ximenes, “Mandati” mós hatete nasaun viziñu sira nia kazu Covid intensidade b sa’e ba beibeik, tanba ne’e governu presiza tau atensaun maka’as iha fronteira.

Deputadu Komisaun B Parlamentu Nasionál ne’e preokupa la’ós atensaun de’it fronteira rai maran maibé fronteira tasi tanba iha Illa Kisar-Indonézia besik liu ho Timor mós iha ona afetada ba surtu Covid-19.

“Ita labele haree de’it ba maluk sira hela iha fronteira hanesan Kovalima, Bobonaru, no Oekusi, maibé presiza mós haree ba iha Lautem, Baukau, Manatutu no Atauru. Baukau-Atauru tanba iha Kisar kuandu ita ba iha Kisar ne’e ema barak mak ko’alia Fataluku, ko’alia Makasae Laga nian no ko’alia Galolen, Liran mos agora afetada ba moras ida ne’e,” preokupa deputadu ne’ebé hasai liafuan ‘u’an-u’an’ iha Parlamentu fofoun Covid mosu iha Wuhan-China ne’e.

Deputadu ne’e tenik Liran ho Atauru besik malu no iha relasaun di’ak ba iha komersiais nian, tanab ne’e nia Governu fó atensaun.(Jornalista Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.