Númeru 14 Manan Iha Suku Asu Mau

by -265 views
Publiku no fiskais akompanya prosesu kontajen votu eleisaun prezidensial iha teritoriu (Foto Timor Post/Augusto Sarmento)

(Reportajen Marcos Fernandes/Editor Agosto Sarmentu)

DILI  (Timor Post) — Rezultadu eleisaun ba kandidatura Prezidente Repúblika períodu 2022 to’o 2027 iha suku Asu Mau iha sentru votasaun tolu ne’e manan hosi kandidatura ho númeru sorteiu 14 José Ramos Horta.
Rezultadu kontajen iha Sentru Votasaun Beluru, kandidatura sura hamutuk hetan votu 374 no iha tan votu nulu 5 no branco 2 total hamutuk votante 381.
“Kandidatu ne’ebé manan ho númeru sorteiu 14, José Ramos Horta”, dehan Brigada Sentru Votasaun Beluru, Aldeia Lerolisa Suku Asu Mau, Postu Administrativu Remexio Munisípiu Aileu, Octaviano Baptista Sarmento, ba Timor Post Via Telefone, Sábadu (19/03).
Nia hatete, iha problema uitoan, maibé rezolvidu tiha, ne’ebé eleisaun dezde dadeer hahú eleisaun to’o rezultadu buat hotu la’o di’ak no hakmatek.
Ne’e maka rezultadu votasaun ba eleisaun Prezidente Repúblika iha sentru votasaun tolu iha Suku Asu Mau, Postu Administrativu Remexio, Munisípiu Aileu.
Tabela Rezultadu Eleisaun Prezidensiál 2022 iha Suku Asumau

SORTEIU SV BELURU SV SEDE SUKU ASUMAU EBF REMEXIO
1. 5 1 2
2. 0 4 1
3. 0 1 0
4. 0 2 0
5. 1 0 1
6. 44 85 114
7. 7 3 7
8. 10 9 19
9. 8 77 27
10. 1 1 0
11. 2 2 3
12. 0 12 0
13. 2 2 3
14. 286 268 229
15. 0 4 3
16. 15 15 15

(Lee notísia seluk iha Jornál Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.