ADVERTISEMENT

Iha Oekusi, Povu husu Xanana-Horta Kandidata-an ba PR no PM Periodu tuir Mai

Timor Post - Nasionál
  • Share

Timor Post (23/08/2020)—Povu iha Suku Usitaku, Sub-Rejiaun Nitibe, Rejiaun Administrativa Espesiál Oekusi Ambeno (RAEOA), husu ba Líder Nasionál Kayrala Xanana Gusmão ho José Ramos Horta atu kandidata-an ba Prezidente Repúblika (PR) no Primeiru Ministru (PM) iha periodu tuir mai.

Povu hato’o kestaun ne’e bainhira hasoru malu ho Xanana Gusmão iha Misaun COVID ne’ebé líder nasionál ne’e inisia no la’o haleu timor laran tomak no tama iha Oekusi liuliu haleu fronteira sira hodi fó hanesan no alerta kona-ba impaktu husi moras da’et corona (COVID-19) ne’ebé ataka nasaun liu atus iha mundu no hamate ema rihun ba rihun ona.

Xefe Suku Usitaku, Hilario Babo Colo iha lia ben-vindu ba Xanana ho nia delegasaun subliña, Xanana ho Ramos Horta nu’udar líder nasionál ne’ebé iha responsabilidade boot iha situasaun difisil nia laran.

Nia hatete, presiza tebes líder nasionál rua ne’e hamutuk hodi kandidata-an tanba povu hakarak sira ukun iha periodu tuir mai atu hadi’a situasaun polítika iha rai laran no problema ekonomia no sosial.

Maske rona preokupasaun hirak ne’e, maibé Xanana hili dalan nonok. Durante aprejentasaun kona-ba impaktu husi moras da’et COVID iha Suku Usitaku, Xanana la ko’alia ka sita kona-ba kestaun ne’e.

Durante diálogu ho komunidade sira, Xanana subliña, nia asaun hanaran Misaun COVID ne’e nu’udar assaun pesoal la’ós asaun polítika. Nune’e mós nia afirma, assaun ne’e hamutuk ho timoroan sira ne’ebé iha kbiit uitoan hodi ajuda povu la’ós ajuda governu.

“Kuandu ita temi movimentu síviku, ne’e husi sosiedade la’ós polítika. Movimentu síviku atu fó hanoin ba estadu atu bele halo,” Xanana subliña.

Tuir observasaun Jornalista Timor Post haktuir, durante diálogu, komunidade sira akompaña ho sériu tebes Xanana nia intervensaun sira liuliu ko’alia kona-ba prevensaun ba moras daet corona.

Xanana dehan, prevensaun ba moras corona labele tama iha Timor maka tenke taka fronteira no aeroportu sira tanba moras ne’e importadu.

Durante sorumutu hodi ko’alia kona-ba impaktu husi moras COVID, ferik-katuas sira hatudu espresaun saudades ba Xanana. No sira hatete ba líder karismátiku ne’e katak, sira katuas no ferik ba dadauk ona no husu ba Xanana atu labele haluha atu hamutuk no hamaluk nafatin sira hanesan aman ba nasaun no povu Timór tomak.  (cao)

 249 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Iha Oekusi, Povu husu Xanana-Horta Kandidata-an…” A few seconds ago

Lee Mós:
Membru VIII Governu Konstitusionál Ida Tama ICU
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Live Streaming
Live Streaming TImor Post TV
x
Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
error: