ADVERTISEMENT

IKS Vs KORK-77 Atake Malu Iha Bekora, PNTL Kamptura Nain-4

Reportajen : Jaime Pires
  • Share

DILI (timor post) – membru grupu artemarsiais Ikatan Kera Sakti (IKS), atake malu no tuda malu ho Kmanek Oan Rai Klaran (KORK), hamutuk ho arterituais (77), iha Bekora, Polísia Nasionál Timor-Leste (PNTL), konsege kaptura nain haat.

Kapturasaun ne’e halo, hafoin Servisu Informasaun Polísia Nasionál (SIPN) Aranha Leste, Aranha Oeste, Forsa Polísia (FP) junta ho SNI (Servisu Nasionál Intelejénsia) inklui Forsa Rezerva no ekipa Patrulla PNTL Esquadra Cristo-Rei, asegura suspeitu nain-4 ne’ebé envolve iha krime tuda malu entre grupu no kria instabilidade iha area Benaemauk, Aldeia Mota Ulun, Suku Becora, Postu-Administrativu Cristo-Rei, Munisípiu Dili, segundu feira kalan maizumenus tuku 7 kalan ne’e.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Hafoinsimu orientasaun ekipa servisu to’o iha fatin akontesementu hodi hakalma situasaun maibe husi parte GAM KORK hamutuk ho GAR 77 koopera ho di’ak hodi hakalma situasaun enkuantu husi parte GAM Ikatan Kera Sakti (IKS) kontinua lori fatuk tuda hasoru ekipa konjunta inklui tuda fatuk hasoru ba komunidade sira nia uma hodi rezulta kareta ida hetan estragu iha vidru oin.

Hare ba situasaun komesa grave ekipa konjunta lansa operasaun hodi duni tuir sae ba foho leten no konsege asegura suspeitu nain-4 hosi Grupu IKS nian maibé nain rua seluk konsege halai sae liután ba foho leten halo ekipa servisu duni latoman tanba dalan laiha no rai tahu deit.

Iha fatin akontesementu ekipa asegura mos sasan kroat sira hanesan Rama Ambon-1, Katana (tipu surik-4), maubeka naruk-1, tudik-2, besi kanu-1, Ai (tongkat)-1, inklui fatuk hodi lansa iha vizka iha pasta ida nia laran. Ho evidensia hirak ne’e suspeitu sira viola Lei númeru 5/2017, pratika Arma Branka ne’ebé defini iha artigu 2 númeru 1 koalia kona-bá katana, espada no rama ambon.

Entretantu suspeitu nain 4 ne’e ho identidade mak hanesan, LA husi IKS, hela iha Lequidoe Munisipiu Aileu, suspeitu RS husi IKS, hela iha Aldeia Tuku Itin, Suku Cribas, Munisipiu Manatuto, enkuantu Suspeitu JS ho MS, hela iha Bairu Benaemauk, Aldeia Mota Ulun, Suku Bekora, Munisipiu Dili.

Suspeitunain-4 ne’e ekipa servisu halo kedas prevensaun hodi entrega ba Forsa Rezerva no ekipa Patrulla PNTL Esquadra Cristo Rei, lori mai Esquadra PNTL Cristo Rei hodi halo detensaun durante 12h no sei kontinua halo prosesu investigasaun.

Reportajen: Jaime Pires

 24,485 total views,  6 views today

  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: