ADVERTISEMENT

PR Horta Autorizadu Vizita Ofisiál ba Indonézia

Mario da Costa - Nasionál
Reportajen : Jose Caet
Editor : Mario da Costa
  • Share
Parlamentu Nasional, fo autorizasaun ho votu unanimidade ba vizita Estadu Prezidente Republika, Jose Manuel Ramos Horta nian ba nasaun vizinu Indonezia, Imajen Esp.

DILI (Timor Post)—Parlamentu Nasionál (PN), autoriza pedidu konsentimentu Prezidente Repúblika, José Manuel Ramos Horta, hodi hala’o vizita Estadu ba iha nasaun viziñu Indonézia.

“Rezultadu votasaun afavor 60 kontra zero no abstensaun zero, nune’e pedidu autorizasaun aprovadu”, deklara Prezidente Parlamentu Nasionál, Aniceto Longuinhos Guterres Lopes, iha plenária Parlamentu Nasionál, Tersa (12/07).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Prezidente Repúblika, José Manuel Ramos Horta

Foin lalais ne’e, meza Parlamentu Nasionál, deside atu adia diskusaun no votasaun ba pedidu autorizasaun vizita Prezidente Repúblika, José Ramos Horta, ba nasaun viziñu Indonézia.

Prezidente Parlamentu Nasionál, deklara deputadu hothotu konkorda adia votasaun, maibé prazu atu fó konsentimentu molok tama loron 14 fulan Jullu.

“Hothotu konkorda atu adia, ita tempu sei iha mais tarde dia 14 ita tenke iha ona rezolusaun ba konsentimentu, tanba vizita sei hahú dia 18, ha’u hanoin ita aguarda hela iha bankada sira atu buka entendimentu”, Aniceto deklara iha Plenária Estraordináriu Parlamentu Nasionál.

Lee Mós:
SEKOMS Husu Sosiedade Sivíl Tulun Governu Tranzmite Informasaun Kredivel

Pontu de-vista hosi Xefe Bankada KHUNTO deputada Olinda Guterres, obriga atu bele halo diskusaun no votasaun ba pedidu autorizasaun viajen Prezidente Repúblika.

“Ha’u hanoin ita vota agora, ha’u iha esperansa tebes katak liu, KUNTO la’ós labarik ki’ik mak atu hanorin fatin, ita tenke aprova atu na’in ulun ba rai li’ur, labele hanesan uluk ha’u la gosta ida, ha’u fó hatene tiha ona tenke vota afavor”, nia hateten.

Intervensaun Xefe Bankada Fretilín deputadu David Dias Ximenes ‘Mandati’, hakarak adia diskusaun no votasaun pedidu Prezidente Repúblika ho razaun deputadu sira la prienxe kuorum.

Lee Mós:
Deklara Kandidatu iha Ermera, Nicolau Lobato nia Oan husu Lú Olo Husik FRETILIN

Nune’e mós, intervensaun hosi Vise-Prezidente Bankada Partidu Libertasaun Popular (PLP), deputadu Francisco de Vasconcelos, hakarak atu deputadu sira halo votasaun ho razaun ajenda barak.

Entretantu, Vise-Prezidente Bankada CNRT deputadu Patrocínio Fernandes, lamenta tanba ajenda importante ba plenária estraordináriu mak atu fó konsentimentu ba viajen Premiadu Novel ba Pas.

Prontu ida ne’e polítika no fatin polítika, tanba bankada boot ida (Fretilín) mak husu atu bele adia, para bele iha tan intendimentu di’ak liu hosi bankada governu nian.

“Ita hein katak tempu badak, tenke lalais autorizasaun ba vizita prezidente repúblika nian, lamentavel uitoan mais ida ne’e mak situasaun”, nia lamenta.

Prinsípiu bankada opozisaun espera konta didi’ak pedidu autorizasaun, nune’e hakat daudauk ba oin, atu haluha tiha impase polítika tinan kotuk.

Lee Mós:
Ekipa Telemor Aprezenta Atividade ba PR Horta

Relasiona ho rejimentu parlamentár ezije atu bele meza Parlamentu Nasionál ajenda, ajenda importante sira atu bele halo diskusaun no votasaun, maibé desizaun kontein polítika mak makaas.

Previzaun Xefe Estadu atu dezloka ba rai li’ur molok loron 18 fulan Jullu, deputadu sira tenke pedidu autorizasaun tenke halo kedas konsentimentu.

Bankada CNRT lakohi atu halo komentáriu, importante mak meza Parlamentu Nasionál, tenke delibera duni pedidu autorizasaun ba Prezidente Repúblika.

 1,954 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “PR Horta Autorizadu Vizita Ofisiál ba Indonézia” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: