ADVERTISEMENT

Kontajen Hosi Sentru Votasaun EP Kampung Baru Provizóriu Okupa Hosi Horta

Timor Post - Dili · Siensia
  • Share
Prosesu kontajen hosi Sentru votasaun Eskola Primaria Kampung Baru hahú sura. (Foto Timor Post/Olga Soares),

(Reportajen Olga Soares/Editora Suzana Cardoso)

DILI (Timor Post) – Prosesu kontajen hosi Sentru votasaun Eskola Primaria Kampung Baru hahú sura hosi tuku 18:20 OTL. Hosi kontajen provizoriu okupa hosi númeru 14.

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


“Sura ona hosi Urna  4 ne’e, kandidatu númeru sorteu 14 mak sei lidera  provizoriu,” katak fonte hosi Brigadista meza iha sala kontajen Sentru Votasaun Eskola Primária 05 Kampung Baru, Sabadu, (19/03).

Kontajen votu iha EP 05 Kampung Baru sei lao hela. (Foto Timor Post/Olga Soares)

Enkuantu votu  hosi urna, maibé foin mak konta urna 4. Hosi urna hirak ne’e númeru kontajen barak liu númeru 14, tuir kedas númeru 6  no 9. Enkuantu númeru kontajen hosi kandidatu independente sira hosi kandidatu primeiru foin mak na’in 7. No kandidatu hirak seluk balun mamuk laiha votu.

Bainhira fiskais STAE sira lee sai númeru husi kandidatu Prezidente Repúblika ho Númeru Sorteiu 14, eleitores sira kontente ho haklala maske akompanya husi moru liur. Besik ona tuku 10:00 OTL. Maibé kontajen votu seidauk hotu. Iha parte seluk, forsa seguransa PNTL kontinua asegura seguransa no inklui fiskais hosi kandidatu 14.

Brigadista sira hasai buletin votu hosi urna hodi sura. (Foto Timor Post/Olga Soares)

Tuir observasaun Timor Post, iha kalan ne’e Sentru votasaun refere haleu ho moru ne’ebé besik estrada ninin, okupa hosi komunidade sira ne’ebé akompaña hela rezultadu kontajen. (Lee notísia seluk iha Jornál Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

 690 total views,  3 views today

  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: