ADVERTISEMENT

Estrada Fronteira Mota-ain Batugadé Liga Munisípiu Kovalima Hein Implementasaun

Mario da Costa - Bobonaro
Reportajen : Vidal Amaral
Editor : Marcos Fernandes
  • Share
Estrada Munisípiu Bobonaru ba Kovalima, Imajen Esp.

BALIBO (timorpost.com) — Estrada Fronteira Mota-ain Batugadé Munisípiu Bobonaru liga ba to’o iha munisípiu Covalima hein de’it implementasaun.

“Estrada iha munisípiu Bobonaru, ami hato’o ona ba nasionál, maibé hetan de’it aprovasaun estrada hosi área Nunura to’o Maliana Vila, la sala iha 22 kilo metru foin mak aprova. Nune’e mós estrada hosi Fronteira Mota-ain Batugadé Munisípiu Covalima, ami nian planu tama hotu ona no hein de’it atu implementa”, Hatete Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaru, Ernesto de Oliveira Barreto, hafoin partisipa iha komemorasaun loron 47 Balibo Five, iha Balibo, Sábadu (15/10).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Prezidente Autoridade ne’e reforsa, planu konstrusaun estrada ligasaun munisípiu sira ne’ebé governu anterior sira husik hela, governu ida ne’e sei kontinua atu realiza, maibé tempu governu ida ne’e nian besik remata iha fulan hirak mai. Planu ordenamentu territóriu nasionál mai munisípiu ne’e iha hotu ona.

“Ita haree munisípiu rua ne’e besik liu ba nasaun viziñu Indonézia, tanba ne’e ita tenke tau prioridade ba infraestrutura liuliu ba estrada, tanba ita hotu bele liu ba mai, ne’ebé iha hotu ona planu hein de’it implementasaun”, nia esplika.

Aleinde ne’e mós Prezidente Autoridade relata, programa uma Kbiit Laek (UKL), iha Balibo 75 iha Badut Mean, maibé tuir survey hatudu presiza estabelese uma 35 no uma ba fali suku sira seluk iha postu Balibo ne’e, no uma sira ne’e implementa ona.

“Dala barak ita nia Komunidade sira sei preokupa ho dezenvolvimentu balun seidauk di’ak, maibé buat hotu sei la’o neineik no sei beibeik. Tanba planu prioridade nasionál ne’e mai, tuir mós planu munisípiu ninian”, nia hakotu.

 2,050 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Estrada Fronteira Mota-ain Batugadé Liga Munisí…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: