ADVERTISEMENT

Projetu Estrada Laga ba Baguia, Kámara de Kontas Seidauk Vistu

Mario da Costa - Baucau
Reportajen : Jaime Pires
Editor : Asisten Hermenegildo da Costa Tilman
  • Share
Abel Pires

DILI (timorpost.com) — Relasiona ho reabilitasaun estrada diresaun Postu Administrativu Laga ba Baguia Munisípiu Baukau, Kámara de Kontas, seidauk halo vistu kona-ba ida ne’e, maski sira haruka ona ba.

“Projetu nasionál Laga ba Baguia no Uaiaka Kelikai ba Ossu iha fulan kotuk Outubru nia laran ne’e ita haruka ona ba Kámara de Kontas husu pedidu ba vistu nian,” dehan Ministru Obras Públika, Abel Pires, iha Parlamentu Nasionál, Segunda (07/11).

ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA


Nia dehan, tanba prosesu indeminizasaun ba populasaun sira ne’ebé hela besik iha estrada ne’e Ministériu halo ona liuhusi levantamentu dadus.

“Agora ita iha problema uitoan oinsá buka dalan ba halo pagamentu ba ita-nia inan-Aman sira iha foho, tanba ita-nia Banku Sentrál ezije tenke loke konta bankária, ho dokumentu rua BI ho Eleitorál, maibé ita-nia inan-Aman sira maioria laiha dokumentu rua ne’e hotu,” hateten nia.

Tanba ne’e mak agora sei buka dalan hela, oinsá atu rezolve, maibé sira halo hotu ona identifikasaun, ne’e akontese iha Kelikai ba Ossu no Laga ba Baguia.

“Ita identifika uma-kain atus rua resin, maibé ida problema loos ba ida ne’e uitoan de’it, tanba ne’e Governu prontu fó indenizasaun ba sira, atu montante osan hira mós Governu prontu atu fó,” hateten nia.

Atu hakotu nia dehan, tanba ne’e sira nia parte sei hein hela vistu husi Kámara de Kontas, ba projetu estrada Laga ba Baguia, kuandu simu ona vistu, atu loraik mós sira tenke ba halo ona lansamentu fatuk dahuluk.

 1,660 total views,  3 views today

Oinsa Ita nia Reaksaun iha Notisia Nee?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
You have reacted on “Projetu Estrada Laga ba Baguia, Kámara de Konta…” A few seconds ago
  • Share
ADVERTISEMENT
SCROLL FILA BA NOTISIA

Notisia Timorpost Seluk


Komentariu :
Timorpost.com. Respeita tebes Ita Nia opiniaun. Laran luak no uza etika bainhira hatoo opiniaun. Opiniaun iha Ita Nia responsabilidsde, tuir lei ITE.

Varanda
Kategoria
Video
Buka
Watch
Facebook
error: