MSSI Esforsu Hasa’e Subsídiu Idozu

by -756 views
Vise Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun Signi Verdial. Foto TP/Luis Casimiro

Vise Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun Signi Verdial. Foto TP/Luis Casimiro
MANUFAHI (Timor Post)—Vise-Ministra Solidariedade Sosiál no Inkluzaun (VMSSI), Signi Verdial hateten, governu sei esforsu maka’as ba iha tinan 2023 hodi hasae osan ba idozus ferik ho katuas husi dollar 30 ba dollar 45 ka dollar 50.
“Agora ami sei halo hela estudu ida hodi hasae inan ferik ho katuas sira nia osan subsídiu husi dollar 30 ba 45 ka 50”, informa Vise ministra, Signi liu husi intervensaun, Tersa (05/10) hafoin halo kampaña vasina kontra Covid-19 ba komunidade suku Fahi-Nehan, postu Fatuberliu, munisípiu, Manufahi.
Governante husu inan aman sira pasiénsia uitoan atu nune’e iha tinan 2022 implementa tiha bolsa da mãe nune’e hodi hare fila fali ba inan aman sira nia osan idozus ne’e.
“Ami halo ona planu no espera katak bele hetan aprovasaun husi Konsellu Ministru (KM) no Parlamentu Nasionál (PN) hodi hasae ita boot sira nia osan refere iha tinan 2023, ne’e duni ami sei luta”, hateten Signi.
Nia husu mós ba inan aman sira atu ajuda husu ba membru governu ho parlamentu nasionál hodi apoiu MSSI ninia planu hasae subsídiu idozus ba inan no aman sira.
Tempu hanesan, komunidade aldeia Daramatan, suku Fahi-nehan, postu Fatuberliu, Antonio Fernandes hateten, bainhira governu liu husi MSSI atu planu hasae sub-idíu idozus ne’e di’ak liu.
“Karik Governu atu aumenta ami nia osan subsídiu iha tinan 2023 husi dollar 30 ba dollar 45 ka 50 ne’e ami agradese tebes”, nia hakotu.
Iha ámbitu kampaña kontra Covid-19 Membru oitavu governu husu komunidade simu vasina.
“Iha Timor ema mate barak hamutuk atus ida resin ona liu ba ne’e tanba la simu vasina, situasaun ida ne’e halo governu preokupa ne’e duni primeiru ministru orienta liu husi desizaun iha Konsellu Ministru (KM) katak seaman ida ne’e membru governu tenke iha tereinu besik ba komunidade nune’e hodi hato’o informasaun loos ba komunidade kona ba vasina.
“Ohin ha’u mai ita boot sira nia leet hodi esplika kona-ba importánsia husi vasina ne’e ba komunidade sira iha aldeia no suku hodi esplika informasaun ne’ebé loos. Agradese tebes autoridade suku no komunidade Fahi-nehan ne’ebé partisipa iha vasina no bainhira vasina hotu ona hatudu katak komprende ona no la fiar informasaun ne’ebé laloos husi media sosiál”, hatete Signi.
Fatin hanesan, xefe suku Fahi-Nehan, postu Fatuberliu, Antonio da Conceição Tilman aprezenta katak, ema ne’ebé agora preparadu atu simu vasina hamutuk na’in 729 no sira ne’ebé simu ona vasina iha primeiru ho segundu hamutuk 500.
“Maibé komunidade sira ne’ebé seidauk simu vasina hamutuk iha nain 229 maibé númeru refere konta ho estudante sira iha Dili no Same tanba sira nia naran rejistu hotu iha Fahi-Nehan”, nia dehan.
Autoridade ne’e subliña, vasina dahuluk liu ba iha suku Fahi-nehan komunidade ladún partisipa tanba informasaun falsu husi media sosiál mak halo sira ta’uk ba vasina.
“Maibé agora komunidade hotu iha ona konxiénsia no koñesimentu ne’ebé sira akompaña direta husi autoridade ne’e mak agora daudaun sira hotu preparadu hein atu hodi simu vasina”, nia tenik.
Molok hakotu nia rekomenda ba komunidade katak, atu lalikan tau no pániku ho informasaun ne’ebé la’o maibé di’ak koopera no rona autoridade hodi simu vasinasaun atu salva vida, salva família no salva nasaun.
Tuir observasaun Timor Post nota katak, partisipantes ne’ebé partisipa iha kampaña vasinasaun ne’e partisipa husi Diretora sentru saúde munisípiu Manufahi no Diretora Sentru Solidariedade Sosiál Munisípiu Manufahi (SSSMM) ho komitiva inklui autoridade lokál sira no komunidade.(lcl)

No More Posts Available.

No more pages to load.