MS husu Populasaun Labele Pániku, Ema Na’in-144 Asegura ona iha Kuarentena

by -204 views

Timor Post (04/08/2020)—Ministériu Saúde (MS) husu ba populasaun iha territóriu atu labele pániku, maske Timor Leste rejista hikas kazu pozetivu na’in-ida ba pesti corona (COVID-19).

Liuhusi komferénsia imprensa,Vise Kordenador Jerál  Komisaun Ezekutivu Saúde ba Surtu COVID-19 , Narcisio Fernandes klarifika, nia parte rejista hikas kazu ida ne’e hafoin halo teste ba ema na’in-140 ne’ebé asegura ona iha Kuarentena Tasi Tolu, Dili no na’in-4 iha kuarentena iha Motaain.

“Kazu pozitivu ne’ebé ita mensiona,  ho indentidade mane ho tinan 46, sidadun husi Indonézia Jawa Sentrál/ Jawa Tengah, kazu pozitivu refere oras dauduak iha ona sala izolamentu Vera Kruz, Dili,” Narcisio subliña ba Jornalista sira, Tersa (04/08/2020).

Nia esplika sidadaun ne’ebé komfirmasu pozitivu, nia halo viajen husi Jawa ho aviaun Citilink ba Kupaun iha loron 25 fulan Jullu 2020, no iha loron 22 Jullu ho karreta tama iha Timor Leste.

“Nia mai iha Timor Leste, ekipa sira simu iha fronteira no lori kedas sidadaun ne’e tama iha konfinamentu Tasi Tolu. Depois rezultadu teste ne’e sai hatudu katak pozitivu, ekipa husi pilar seis (6) transfere kedas no pasiente iha ona sala izolamentu  Vera Kruz,” Narcísio haktuir.

Nia hatutan, ema hotu ne’ebé konsege iha kontaktu ho pasiente ne’e parte saúde asegura hotu ona no tau atensaun maka’as maske kondisaun ladun másimu.

Nia dehan, motorista no profesionál  saúde hirak ne’ebé momentu akompañia sidadaun pozitivu ne’e môs iha hotu ona Kuarantena.

Nia mós rekonese katak informasuan ne’ebé mídia sira akompania katak, iha atividade balun iha Kuarentina dalaruma latuir regras ne’e los, maibé   ekipa vizilansia husi MS tau nafatin konsiderasaun, tanba servisu ne’ebé halo mezmu ho limitasaun maibé ekipa kontinua servisu.

“Ami mós nafatin ho ekipa iha Tasi tolu atu persiza haree filafali sira nia regras ne’ebé aplika iha Kuarentina para atu asegura kontinua ba iha dixiplina. Tanba iha risku ha ondas Segundu ni’an agora dauduak hahú mosu ona,” nia salienta. (res)

No More Posts Available.

No more pages to load.