Movimentu Defisiensia Vizaun Foun Deklara Fó Apoiu ba Ramos Horta

by -646 views
GMDVF realiza konferensia Imprensa hodi fo apoiu ba kandidatu numeru sorteu 14, Foto TP/ Mariano Abi

(Reportajen Mariano Abi / Editor Mateus da Cruz)

Dili (Timor Post) – Ema ho defisiensia ne’ebé halibur iha Movimentu Defisiensia Vizaun Foun (GMDVF), deklara fo apoiu tomak ba kandidatu Prezidente Repúblika, ho númeru sorteiu 14, Ramos Horta, hodi ukun nasaun ne’e durante periodu 2022-2027.

Portavoz GMDVF, Noe Soares, deklara ba publiku katak GMDVF sei fo votu ba kandidatu PR periodu 2022 to’o 2027 Jose Ramos Horta iha eleisaun prezidensial ne’ebé sei halao iha 19 Marsu 2022.

“Ami hili kandidatu Ramos Horta tanba nia mak hetene diak liu atu hadia situasaun krize instituisional no krize politiku ne’ebe agora dadaun akontese iha ita nia rain, Avo Ramos maka bele hatuur fali KRDTL tuir ninia fatin, sira mak hatene liu povu nia moris, bainhira iha tempu susar no hamorin fali Timor nia naran iha mundu,” nia deklara iha Tasitolu, sabadu (05/03).

Nia deklara, Kandidatu ne’e mak bele defende soberania estadu Timor Leste nian hanesan, soberania rai maran, tasi no kalohan.

Entretantu, Prezidente GMDVF, Gaspar Afonso, liu hosi ninia diakursu dehan, Deklarasaun sira ne’ebe mensiona iha leten, bazeia ba baze legal sira ne’ebe Mensiona Ona Iha Artigu 7 lei inan kona-ba povu hala’o nia kbiit Politiku liu husi Sufraziu universal livre, direitu sekretu no periodiku, ho liu hosi forma seluk tan.

GMDVF mos bazeia ba artigu 40, mak ne’e, ema hotu iha direitu ba liberdade koalia nian, no iha direitu atu hetan informasaun ruma, ho informasaun loloos nian, liberdade koalia no informasaun ninian, labele hetan limitasaun no sensura ruma.(Lee notisia seluk iha jornal Timor Post/asesu you tube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.