Misaun COVID: Povu Bobmeto Entusiazmu Simu Líder Karismátiku

by -183 views

Timor Post (19/08/2020)—Populasaun Suku Bobmeto, Postu Administrativu Oe-silo simu Líder Karismátiku Kayrala Xanana Gusmão ne’ebé hala’o vizita ba suku ne’e ho objetivu hanaran Misaun COVID.

Xefe Suku sente kontente ho prezensa Xanana no sente ho prezensa ne’e hanesan fó matak malirin ba sira no kontinua husu atu hametin paz no garante unidade nasional hodi nune’e bele luta hamutuk kontra atake pesti corona.

Autoridade ne’e mos louva Xanana nia espíritu maske ho idade maka’as ona maibé la sente kole hakbesik-an ba nia povu sira hotu iha situasaun difisil nia laran, liulu iha situasaun atual atake pesti Corona iha ne’ebé nasaun hotu iha mundu preokupa maka’as tanba moras daet ne’e konsege hamate ona ema rihun ba rihun.

Iha intervensaun iha diálogu ho komunidade kuaze rihun, Xanana husu ba hotu-hotu  liuliu iha área fronteira atu koopera ho autoridade sira atu prevene moras aat ne’e.

Asaun importante husi Misaun COVID ne’e liuliu atu prevene. Nune’e, Xanana kontinua husu atu Atonio-oan sira labele hala’o atividade ilegal sira tama sai fronteira no kontra bandu sira.

Xanana apresia Oekusi oan sira fó apoiu tebes ba nia inisiativa Misaun COVID ne’e. Ne’e hatudu Oekusi oan sira fahe domin ba malu iha situasaun difisil nia laran.

Nia dehan, fó apoiu ba malu iha situasaun difisil nia laran ne’e mak vale liu buat hotu.

“Ita orgullu ba Atoni oan sira nia laran luak tebes,” Xanana subliña.

Xanana dehan, Misaun COVID ne’e inisiativa pesoal hafoin akompaña iha mundu moras corona ne’e perigozu duni i ba Timor Leste tenke kuidadu atu evita tama iha rai laran hodi fó terus no susar ba povu.

“Ita seidauk iha kbiit, maibé laiha ema ida bele dehan katak ita sei la hetan, laiha ema ida bele dehan ita nunka bele hetan. Bele husu tanba-sa. Tanba buat rua, ida, iha mundu ne’ebé riku, dezenvolvimentu maka’as, saude modernu, maibé laiha kbiit hodi hapara,” Xanana dehan.

“Sira mos halo estadu emerjénsia no haree ba númiru mate tún, maibé bainhira sira hakotu estadu emerjénsia, la kumpri regra saúde públiku nian maka moras ne’e mosu no sira tenke aplika hikas estadu emerjénsia,” Xanana subliña.

Marka Prezensa iha diálogu ne’e, Komandante Eskuadra Postu Administrativu Oe-silo, Amu Párku Oe-silo, Autoridade lokal no komunidade kuaze rihun husi aldeia tolu iha Suku Bobmeto.

Populasaun sira simu Xanana ho serimónia kultural Oekusi nian. Lia nain sira fó hatais tais no atributu Oekusi nian.

Diálogu ne’e halao iha salaun Parokial Oe-silo. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.