Ministru Rui Relata Pursentu Ezekusaun OJE 2020 no Preokupa Atrazu Sira husi Empreza

by -62 views

Timor Post (14/12/2020)-Ministru Finansas (MF) Rui Gomes hatete, Ezekusaun Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2020 to’o ona 85.

“Ezekusaun OJE 2020 ita la’o hela no fundu covid mós ezekuta nafatin entaun ita bele espera katak ita bele ezekuta to’o ona porsentu 80-85”, Rui Gomes ba jornalista sira iha Palasiu Governu, segunda (14/12).

Gomes hatutan sei halais ezekusaun tanba lakohi husik tusan ba governu.

“Iha buat balun mak atraza uitoan, dalabarak depende ba invoice sira ne’ebé hosi empreza sira hatama mai tarde. Maibé ita hakarak ka lakohi iha tusan entaun ita tenke selu hotu tinan ida ne’e nia laran, tanba loron 31 agora (dezembru) taka kontas ita tenke muda fali ba tinan oin, ne’e hanesan tusan fali ona, tanba osan ne’e labele tranjita ba tinan oin”, dehan Ministru.

Hatán kona-ba preokupasaun sosiedade sivíl sira katak governu laiha kapasidade atu ezekuta osan ne’e nia dehan, nia parte la hare kona-ba ida ne’e.

“Ha’u la hare kona-ba ida ne’e tanba atrazu sira ne’e akontese tanba empreza sira ne’e barak mak seidauk hatama sira nia invoice, entaun seidauk hatama ita labele prosesa ida ne’e mak han tempu uitoan”, tenik tan.

Enkuantu iha sorumutu ho Xefe Governu ko’alia konaba OJE 2021 ne’ebé pasa lori inspirasaun ba ajente ekonómiku sira hodi hahú rekupera ekonomia ba oin.

 “Ha’u mai hasoru Primeiru Ministru ko’alia kona-ba saida mak akontese iha Parlamentu Nasionál, ita hotu hatene ita nia OJE 2021 pasa ho votus 44 ida ne’e di’ak tebes. Orsamentu 2021 pasa ne’e fó inspira konfiansa hosi setór privadu ajente ekonómika no mós sosiedade, hodi governu komesa iha imajen hahú rekupera ekonomia ba oin”, Ministru revela.

Jornalista: Jaime Pires

Editor: Mariano Martins

No More Posts Available.

No more pages to load.