Ministru Interior Interinu Husu Sidadaun Hotu Lalika Pániku

by -447 views
Ministru Interior Interinu, Antonio Armindo, imajen Esp

(Reportajen Jaime Pires/Asistente Editor Hermenegildo da Costa Tilman)

Dili (Timor Post)—Ministru Interior Interinu, Antonio Armindo, husu ba sidadaun tomak atu hakmatek hodi hein rezultadu kontajen votu ne’ebé mak oras ne’e nia prosesu la’o hela.

“Hanesan Ministru Interior Interinu, hakarak apela ba sidadaun hotu-hotu atu tuur hakmatek, kalma hodi hein rezultadu eleisaun nian, to’o Tribunal Rekursu fó sai katak kandidatu ida ne’e mak manán,” dehan Antonio Armindo, iha nia kna’ar fatin Vila-Verde, Kuarta (20/04).

Tanba ne’e husu ba komunidade hotu atu nafatin hakmatek, nafatin koopera ho Governu liu-liu autoridade seguransa hodi garante pás no seguransa iha rai laran. Nia dehan

Nia reforsa, komunidade sira nafatin halo atividade servisu hanesan baibain maibé sai tilun no matan iha kualkér situasaun sira ne’ebé perturba orden públika hodi kontribui ba seguransa nasionál.

“Iha ámbitu festa demokrasia eleisaun prezidensiál ida ne’e iha pozisaun lakon ka manan rezultadu mak sei determina maibé ida manan ne’e atu sai Prezidente ba Timor –Leste, tanba ne’e apela nafatin ba sidadaun sira hotu atu kontribui ba estabilidade,” hakotu. (Lee Notísia Seluk Iha Jornál Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.