Ministru Dionisio husu Traballador Timoroan Labele ba Lai Korea Súl, Austrália no Inglaterra

by -450 views

DILI—Ministru Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun (MNEK), Dionisio Babo Soares, husu ba traballador timoroan sira ne’ebé preparadu ba servisu iha rai li’ur hanesan Korea Sul, Austrália no Inglatera atu labele sai lai tanba kondiasaun virus Korona ne’ebé afeta maka’as kuaze nasaun hotu iha mundu.

“Ha’u husu, di’ak ita nia traballadór timoroan sira agora atu sai ba rai li’ur ne’e hein lai, para lai tanba ita sei rona informasaun virus Korona, sa tan iha Korea isu ne’e ita rona hela,” dehan governante ne’e ba jornalista sira iha Glenu, sabadu (14/03).

Tuir nia,  kuandu traballdór sira ba maka iha ema nia aeroportu Singapura sei la husik tama, Austrália mos hanesan tanba ne’e tenke kuidadu no konsulta didi’ak lai.

Alende ne’e, Ministru mos hatete ba estudante sira ne’ebé eskola iha rai liur, foin lalais fila mai Timor ne’e, lalika ansi atu fila fali no hein situasaun di’ak mak bele halo fila fali atividae viajen.

Enkuantu, tuir dadus ne’ebé hetan, katak traballador timoroan ne’ebé servisu iha Korea Sul hamutuk 3.000 no  kona ba informasaun Virus Korona afeta iha nasaun Korea, traballador sira iha kondisaun di’ak hotu. Sira hetan fasilidade di’ak, hetan tratamentu ka atendementu ne’ebé mak di’ak.

“Ita nia traballador iha Korea hamutuk rihun tolu, fahe fatin hotu -hotu iha sidade ida naran Daego, agora sira taka tiha, labele halo movimentesaun di’ak tanba Corona Virus maka’as tebes, maibe timoroan iha fatin di’ak iha sira nia fabrika, no fabrika mos fasilita hotu ekipamentu protesaun saude, hahan no proteje halo servisu deit no labele sai hosi fatin,” afirma Babo.

Governante ne’e, garante katak fasilidade saude iha aimoruk kualidade ne’ebé di’ak liu iha timor, tanba ne’e Governu Korea mos promete sei halo asistensia di’ak ba Timoroan sira ne’ebé mak servisu iha nasaun Korea.

“Sira di’ak hela, Embaixador ita nian  iha Korea hatete di’ak hela tanba  akompanha loron loron no Governu Korea sei fo asistensia masimu ba saude, lalika preokupa, tanba ita hatene sistema saude iha Korea di’ak liu iha Timor,” katak Ministru Babo.

Alende ne’e, nia mos informa katak, governu sei observa ba virus corona kona ba  jogu CPLP ne’ebé sei hala’o iha railiur.

“Jogu CPLP, governu seidauk deside no sei halo observasaun  tanba ko’alia ho sekretáriu estadu joventude desportu, katak semana oin sei lori ba Konsellu Ministru atu haree katak kontinua ka deside oin seluk,” katak nia.

Ministru Dionísio Babo Soares mós apela ba sidadaun timoroan  hotu atu evita virus Korona liu hosi fase liman moos, evita kontaktu no hadook an hosi ema barak.

“Komunidade hotu presiza halo tuir regra hotu ne’ebé Orgaizasaun Mundial Saude ho Ministériu Saúde fó sai atu bele evita an hosi virus corona,” dehan Dionísio ba jornalista sira iha Metinaru hafoin partisipa iha kampaña nasionál kuda ai ho tema sidadaun ida ai oan ida, sesta (13/3).

Dionísio afirma maneira atu evita virus koroña tenke redús kontaktu, fase liman mós bei-beik, evita ba iha fatin públiku bainhira sai karreta no bus ne’ebé ema barak tebes no tenta bainhira sente buat ruma la di’ak liu-liu isin manas no mear maran, tenke lalais ba ospitál hodi halo teste.

“Governu liu hosi ministériu negósiu estranjeiru apela ba sidadaun timor oan iha estranjeiru liu-lilu iha fatin ne’ebé da-daun situasaun virus corona nia alastru maka’as tebes husu atu próteze an,” afirma Dionísio.

MNEK mós sei hasai sirkulár ba misaun Timor hotu iha liur no apelu mós ba sidadaun hotu tenke kuida an, tanba moras too ohin loron seidauk iha ai-moruk atu bele prevene. (Timor Post)

No More Posts Available.

No more pages to load.