Ministra Odete Lansa Kritika Hasoru Adidu Timor Leste nian iha Estranjeiru

by -183 views

Timor Post (06/10/2020)-Ministra Saúde, Odete Maria Freitas Belo, kestiona knar servisu adidu iha estranjeiru tanba la preokupa oinsá halo proposta mai governu hodi halo pagamentu ba pasiente sira iha rai li’ur.

Kestaun ne’e Ministra informa ba jornalista sira bainhira partisipa iha debate espesialidade orsamentu jerál estadu 2020 iha parlamentu nasionál.

“Ami iha hela problema uitoan ho adidu sira mak serbisu iha ne’ebá, tanba ita labele haruka osan ba ema ida sein iha pedidu, tanba ita aloka ema iha ne’ebá nia serbisu ne’e  atu hodi tau matan ba pasiente sira iha ne’ebá, nia iha obrigasaun atu bele halo proposta ba iha ministériu saúde katak fulan to’o ona atu halo pagamenttu ba pasiente sira maibé proposta ida ne’e ami la simu”, Odete haktuir.

Eis Diretora SAMES,  hatutan pedidu osan ne’ebé agora prosesa iha finansas ne’e mai hosi inisiativa ministériu nian enkuantu hosi adidu la iha proposta ruma.

“Ami inisia halo serbisu ida ne’e propoin ba iha finansas, ha’u la hatene orsamentu ho montante hira per unit ne’e, maibé importante mak ne’e ami prosesa hela sira nia kustu de vida ne’e,” nia deklara.(Jornalista: Julio Salinas Soares)

No More Posts Available.

No more pages to load.