Ministériu Saude Deklara Virus Corona Tama ona iha Timor Leste

by -243 views

DILI—Rejultadu teste ba amostra ka ran husi suspeitu estranjeiru ida ne’ebé foin fila husi rai liur hatudu ona pozetivu hetan virus corona ka COVID-19. Husi kazu ne’e Ministériu Saúde ofisialmente deklara ona virus corona tama tiha ona iha Timor Leste.

Vise-Ministra Kuidadu Saude Primaria, Élia Amaral liuhusi konferénsia ba imprensa, Sábadu (21/03/2020), iha Palásiu das Cinzas, Dili haktuir, despaixu 012/PM/III/2020 Ministériu Saúde mak lidera komisaun prevensaun kontrolu Covid-19 iha Timor-Leste hodi deklara, Timor Leste iha ona kazu ida ba virus corona.

Élia haktuir, oras ne’e dadauk pasiente ne’e tama ona iha izolamentu nia laran no hetan atendimentu di’ak husi médiku sira.

Entretantu iha pasiente timoroan ida mak sai ona suspeitu no haruka ona amostra ba teste iha laboratorium Darwin.

“Ema ne’e foin fila husi rai liur, agora dadauk izola hela iha nia uma, nia kondisaun di’ak oituan,” Élia deklara ba Jornalista sira.

Nia informa, departementu vizilánsia epidimonolojia investiga tiha ona kazu ne’e no halo anália risku ba públiku no ema ne’ebé halo kontaktu ho pasiente ne’e.

Maske nune’e, Élia husu ba públiku atu mantein kalma no labele pániku tanba ministériu saúde halo esforsu hotu ho apoiu parseiru sira nian kontinua haforsa prevensaun no halo atendimentu ne’ebé rápidu ba pasiente ne’ebé pozetivu ona. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.