Membru F-FDTL Ida Hetan Sona Besik Postu Polísia Tasi Tolu, Na’in Rua Kapturadu

by -239 views

DILI—Membru FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) husi Komponente Navál ho naran Tome Trindade hetan sona husi ema na’in lima iha Estrada Tasi Tolu, Dili, Sábadu (28/12/2019), maizumenus tuku ualu kalan.

Tuir kronolojia, ema na’in lima maka hapara membru F-FDTL ne’e iha Estrada tama ba karantina iha postu polísia ida iha area ne’eba, balun husu sigaru no ida husi kotuk derepente de’it sona kuak ida husi kotuk no sira halai kedas.

Hafoin akontesimentu, vítima hakilar maka foin hetan tulun husi komunidade sira no evakua ba hala’o tratamentu intensive iha Hspital Nacional Guido Valadares (HNGV).

Liu tiha minutu hira nia laran, polísia sira halo kedas intervensaun hodi buka tuir autor sira ne’e, no konsege kaptura ona na’in rua ne’ebé deskonfia involve hotu iha kazu ne’e.

Oras ne’e dadauk ekipa husi F-FDTL, unidade BOP hamutuk ho polísia eskuadra Komoro nian kontinua buka tuir suspeitu sira hodi lori ba prosesu justisa.

Timor Post kontinua akompaña prosesu ne’e iha terrenu. (cio/cao)

 

 

No More Posts Available.

No more pages to load.