AUSMAT Na’in-8 to’o ona Dili

by -390 views
Imajen ne'e hatudu Ekipa Asistensia Mediku husi Australia (AUSMAT) tun husi Aviaun iha Aeroportu Internasional Nicolau Lobato, Komoro, Dili. Foto Espesial

DILI (Timor Post)Ekipa Asistensia Mediku husi Austrália (AUSMAT) hamutuk na’in ualu (8) to’o ona Timor-Leste (TL) atu reforsa atendimentu ba pasiente covid-19 durante loron 28.

Ekipa refere tun iha Aeroportu Internasionál Nicolau Lobato Komoro, maizumenus 12.30 PM iha loron kuarta (08/09) ho aviaun Qantas.

Médiku hirak ne’e simu diretamente hosi Embaixadór Austrália akompaña hosi Gabinete Primeiru-Ministru no Ministériu Saúde (MS).

Embaixadór Austrália iha Timor-Leste,  Peter Roberts sente kontente hodi hato’o bem vindu ba ekipa médiku emerjénsia hosi Austrália no ekipa hirak ne’e sei servisu hamutuk ho MS hodi apoiu médiku timoroan sira ne’ebé halo atendimentu ba pasiente Covid-19 iha izolamentu Vera Cruz no Lahane.

“Ekipa médiku na’in 8 ne’e sei servisu hamutuk ho médiku timoroan sira hodi responde ba TL ninia nesesidade. Tanba ekipa sira servisu iha area COVID-19 no sira sei servisu iha TL durante loron 28 sura hosi loron to’o iha TL”, dehan Peter, ba jornalista sira iha Aeroportu internasionál Nicolau Lobato Komoro, Kuarta (08/09).

Peter esplika, ekipa médiku na’in 8 ne’e kompostu hosi médiku emerjénsia na’in 2, enfermeiru na’in 2, parteira na’in 2, médiku na’in 1 no ama ne’ebé servisu iha lojístika inklui Oksijéniu no Epidemolojia na’in 1.

Embaixadór Austrália hatete, semana ida ne’e ekipa médiku na’in 8 mak to’o uluk, depois semana ida ka rua ekipa médiku ida sei mai tan kompostu hosi médiku na’in 3 ka 4.

“Ekipa médiku hirak ne’e hanesan Solidariedade hosi Austrália. Tanba Austrália hakarak servisu hamutuk ho TL, iha tempu difisil hanesan ne’e, Austrália promete sei kontinua lori médiku no ekipamentu atu apoiu TL”, nia hatete.

Iha fatin hanesan reprezentante gabinete Primeiru-Ministru (PM), Doutora Dannina Coelho, agradese ba governu Austrália ne’ebé apoiu médiku  mai TL hodi fó apoiu ba médiku timoroan sira  hodi halo atendimentu hamutuk ba pasiente COVID-19, iha izolamentu Vera Cruz  no Lahane.

“Ita hatene semana hirak ikus ne’e númeru kazu aumenta ho signifikante, liuliu moras krónika sira iha Izolamentu Vera Cruz no Lahane, pasiente sira presiza tebes apoiu médiku hodi bele fó atendimentu tratamentu di’ak liu tan ba moras sira”, Dannina hatete.

Entretantu diretora jerál prestasaun ministériu saúde, Odete da Silva Viegas reforsa katak, iha situasaun difisil MS presiza nafatin tulun maluk médiku sira hosi nasaun viziñu sira, tanba MS labele servisu, maibé presiza tulun hodi haforsa liu tan ekipa médiku ne’ebé eziste ona.

“Bem vindu ba ekipa médiku, espera ho imi nia prezensa iha TL bele halo servisu ne’ebé prestasaun saúde hato’o hela daudauk ne’e”, nia dehan.

Nune’e mós, ekipa médiku na’in 8 ne’e kompostu hosi, Team lider ekipa nian Doutór Ronlynn (Ronnie) Taylor nu’udar Nure Emfermeiro Senior DD hela iha Darwin, Territory Norte. Médiku Emerjénsia Catherine Tacon Dr Tacon nu’udar espesialista kuidadu intensiva no re kooperasaun nian no iha esperiénsia barak iha Austrália iha kuidadu intensive adultu no pediatria no mós re kooperasaun aeromedico iha Northern Territory no mós Norte Queensland.

Médiku Emerjénsia Sarah Collins nu’udar médiku Gastroenterologista ho esperiénsia tinan 20 iha kuidadu intensive, kuida pasiente adultu no pediatria.  Enfermeiru ICU – Ben Stanton – Senior Stanton nu’udar enfermeiru ba kuidadu kriktu  iha SAAS MEDSTAR re kooperasaun emerjénsia medico, iha Austrália Súl, Ospitál Estadu no mós servisu re kooperasaun.

Enkuantu Senor Aslin nu’udar Para médiku kuidadu intensivu hamutuk tinan 40 iha papél ICP man iha area servisu salva Estrada, area remotas, rotary no kapasidade vou nian. No Lojístika Thomas Aitken – Senor Aitken nu’udar lider servisu lojístika saúde man ba ekipa AUSMAT. Ikus liu Epidemiologista Dr Anthony Or Draper nu’udar epidemiologista senior iha Sentru kontrolu moras Nortern Territory nian, nia involve iha Timor Leste dezde 2008. (ono)

No More Posts Available.

No more pages to load.