Manu Tili Tili Halo Rai Moris, Xanana Dansa Kedas husi Entrada Prizaun Bekora

by -39.197 views
Foto Espesial

Dili (Timor Post)—Ohin dader, múzika Manu Tili Tili halo rai moris tebes. Iha Prizaun Bekora, Dili, múzika ne’e lian bainhira Líder Nasionál Kayrala Xanana Gusmão hala’o vizita ba fatin hakmatek ne’e hodi hasoru malu ho prizioneiru sira.

Iha kedas entrada ba Prizaun Bekora, Xanana rona múzika ne’e ho ksolok tebes líder karismátiku ne’e dansa tuir múzika konvida liu tan ema hotu iha fatin ne’e kontente no dansa hamutuk.

Uza olklu, hatais simples, faru ho kór domina ho matak no mutin, tau kalsa levis, Xanana konsege muda klima triste iha fatin ne’e.

Katuas ida dansa kleuk ba mai ho kontente tebes hasoru Xanana no tuir tan sira ne’ebé halibur antes hein hela prezensa Xanana nian halibur hodi dahur hamutuk iha kampo multi funsaun ida ne’ebé konstroi iha Prizaun Bekora.

Guarda prizional, polísia no dadur sira hotu lakohi lakon. Sira hotu book aan dansa tuir múzika.

Dadur sira kontente tebes, sira hakilar ho lian maka’as “Viva Avo Nana”.

Múzika Manu Tili Tili ikus ne’e sai famozu tebes. Múzika ne’e inventa husi kantor iha Kefa.

Xanana vizita Prizaun Bekora hodi selbra natal hamutuk ho prizioneiru sira, Sesta (24/12/2021).

Durante vizita, Xanana kontinua fó mutivasaun ba prizioneiru sira. (cao)

No More Posts Available.

No more pages to load.