Mantein Kalendariu Segunda Rounde Iha 19 Abríl

by -1.587 views
Rezultadu Final Provizóriu

(Reportájen Mateus da Cruz/Suzana Cardoso)

DILI (Timor Post) – Tribunal Rekursu hasai desizaun no publika ona iha jornál da Repúblika kona-ba oráriu eleisaun Prezidente Repúblika segunda rounde ne’ebé tuir ajenda sei realiza iha loron 19 Fulan Abríl 2022 hamutuk ho eleisaun dahuluk ni’an.

Lee Notisia Relevante: STAE La Halo Tan Rejistu Ba Eleitor Foun

Tuir mai oráriu kompletu eleisaun segunda rounde ne’ebé Timor Post asesu liu hosi publikasaun portal governu  nian hanesan tuir mai ne’e:

Data Atividade Eleisaun Segunda Rounde
1 Abríl 2022 Prezidente Tribunál Rekursu fó-sai avizu hodi indika kandidatu sira ne’ebé tama ba votasaun daruak no halo sorteiu ba kandidatura sira atu ordena boletín votu nian (Tribunál Rekursu)
02 Abríl 2022           to’o                             16 Abríl 2022 Tama ba Períodu kampaña eleitorál
 19 Abríl 2022  Hahú eleisaun segundu rounde ka votasaun daruak
19 Abríl 2022 Halo kontajen ba votu sira iha sentru votasaun nian no haruka urna sira ba      apuramentu Munisipál.
19 Abríl 2022         to’o                            21 Abríl 2022 Apuramentu Munisipál ba rezultadu sira no haruka ata eleitorál no elementu sira seluk (votu nulu, votu protestadu no reklamasaun sira ne’ebé iha) ba CNE- Karik iha
22 Abríl 2022         to’o                           24 Abríl 2022 Tama ba apuramentu ikus ba rezultadu nasionál (CNE)
25 Abríl 2022          to’o                           27 Abríl 2022 CNE elabora ata apuramentu ba rezultadu nasionál provizóriu no taka-sai iha ninia sede, ho kópia ba STAE no órgaun sira informasaun nian.
28 Abríl 2022 Halo Interpozisaun rekursu kona-ba rezultadu nasionál provizóriu ba Tribunál Rekursu
29 Abríl 2022 Tribunál Rekursu sei deside rekursu sira, Hafoin ne’e CNE haruka ata rezultadu ba Tribunál Rekursu, karik laiha rekursu-(bainhira liu ona prazu rekursu nian)
29 Abril 2022
30 Abríl 2022           to’o                                02 Maiu 2022 Tribunál Rekursu halo análize ba dokumentasaun ne’ebé CNE haruka, valida rezultadu, fó-sai rezultadu no númeru eleitór sira ne’ebé rejista ona, votante, votu branku no votu nulu no votu sira ne’ebé atribui ba kandidatu ida-idak.
02 Maiu 2022 Publikasaun iha Jornál Repúblika tuir akórdaun Tribunál Rekursu nian

Lee Notisia Relevante: Eleisaun Segunda Rounde, Khunto Sei Tuur Hamutuk Foti Desijaun

Kandidatu ho numeru soretiu 16, Mariano Sabino Asanami ba hasoru malu ho Kandidatu ho numeru sorteiu 14, Jose Ramos Horta hodi fo apoiu votus. (Foto espesial)

Iha parte seluk maski STAE remata ona kontajen ka apuramentu munisipál ba munisípiu 12 no RAEOA. Iha rezultadu final provizóriu ne’e kandidatu Prezidente Repúblika, José Ramos Horta maka lidera ho votu hamutuk 301,481 ka porsentu 46,58 no tuir kedas kandidatura Francisco Guterres Lu Olo ho votu hamutuk 143.408 ka porsentu 22,16:

Rezultadu Final Provizóriu

No Kandidatu Votu Persentajen (%)
1 Jose Ramos Horta (14) 301481 46,58
2 Francisco Guterres Lu Olo (6) 143408 22,16
3 Armanda Berta dos Santos (9) 56289 8,70
4 Lere Anan Timur (8) 48959 7,57
5 Mariano Asanami Sabino (16) 47008 7,26
6 Anacleto Ferreira (5) 13059 2,02
7 Martinho Gusmão (13) 8485 1,31
8 Hermes da Rosa Correa Barros (2) 7958 1,23
9 Milena Pires (7) 5335 0,82
10 Isabel Ferreira (1) 4165 0,64
11 Felisberto Araújo Duarte (15) 2615 0,40
12 Constâncio Pinto (11) 2474 0,38
13 Rogério Lobato (4) 2028 0,31
14 Virgílio Guterres (12) 1685 0,26
15 Antero Bandito da Silva (10) 1531 0,24
16 Angela Freitas (3) 692 0,11
  647172 100

No daudaun ne’e CNE hahú apuramentu nasionál hodi halo verifikasaun ba akta sira hosi munisípiu hotu molok deside rezultadu final apuramentu nasionál, no lori ba Tribunal Rekursu hodi valida.(Lee notísia seluk iha Jornál Timor Post/Asesu You Tube Timor Post)

Kandidatu Prezidente Republika ba periodu 2022-2027 ho numeru sorteiu 5, Anacleto Ferreira ba hasoru malu ho kandidatu ho numeru sorteiu 14, Jose Ramos Horta hodi fo apoiu votus. (Foto Espesial)

No More Posts Available.

No more pages to load.