LUTA iha Prosesu Rejistu Nu’udar Partidu Politiku iha Timor Leste

by -68 views

Timor Post (17/08/2020)- Maski eleisaun jerál sei dook maibe partidu politik hahú prepara-aan atu kompete iha tinan 2023.
Portavós Partidu Luta, Abrão Neto Freitas hatete, sira nia partidu agora prosesu ba rejistu.

Abrão introdús partidu Luta mai hosi hari hosi ideia jerasaun foun sira oinsá atu dignifika nafatin asuwa’in sira ne’ebé luta to’o hetan independénsia.

“Inisiadór ba partidu ida ne’e mai hosi jerasaun foun intelektuál lubuk ida maizumenus ema 16 resin hanesan ne’e mak sai hanesan inisiadór liu hosi diskusaun naruk to’o ikus deside hodi hamosu partidu luta ida ne’e” dehan Abrão ba Timor Post, Segunda (17/08).

Nia hatutan partidu luta oras ne’e servisu namanas iha prosesu inskrisaun atu kompete iha jogu polítika ne’ebé sei loke iha tinan 3 mai ne’e.

“Kona-ba prosesu rejistrasaun daudauk ne’e ami la’o hela no agora foka hela ba estatutu partidu nian no prosesu sira ne’e hotu ami kria ona organizasaun ida iha partidu ida ne’e nia okos ne’ebé agora prosesu ona tuir lei ne’ebé iha”, informa Abrão.

Portavós ne’e fó sai maski partidu seidauk iha karta ida ba estrutura nasionál to’o baze atu rekolla eleitorál maibé ema voluntáriu barak mak lori ona sira nia eleitorál mai.

“Partidu rasik seidauk autoriza hodi ba rekolla ona eleitorál, maibé volontariamente ema barak mak lori ona sira nia kartaun eleitorál mai” revela Abrão.

Nia akresenta Luta sei la ansi rejistu hanesan partidu seluk tanba hakarak hadi’a no la’o tuir prosesu sira hotu tanba tempu sei dook.

“Sei iha tinan rua ne’e sei iha tempu, entaun ita la’o neineik” Abrão hakotu.(Jornalista: Jaime Pires)

No More Posts Available.

No more pages to load.