Loron Ezame ba Kandidatu Prezidente Autoridade Munisípiu Dili

by -376 views

Timor Post (03/02/2021)-Ministru Administrasaun Estatál (MAE), Miguel Pereira de Carvalho hatete, kinta (04/02) loron ba kandidatu Prezidente Autoridade Munisípiu 5 inklui Dili tuir ezame.

“Munisípiu Lima, hanesan, Dili, Ermera, Manatutu, Bobonaru no Likisá, aban no bainrua ne’e halo ona ezame ba prezidente autoridade munisípiu no administradór ba munisípiu Lima ne’e”, informa Ministru hafoin remata reuniaun konsellu ministru iha Palasiu Governu, kuarta (03/02).

Nia adianta munisípiu sira seluk prosesu la’o kontinua no balun prosesu lori ona mai iha ministériu.

“Munisípiu tolu nian agora lori ona mai iha ministériu, hanesan Munisípiu Aileu, Ainaru no Kovalima”, adianta.

Munisípiu ne’ebé nomeia ona Prezidente Autoridade Munisípiu maka Baukau, Administradór Munisípiu Lautem no Vikeke.

Jornalista            : Jaime Pires

Editor                    : Mariano Martins

No More Posts Available.

No more pages to load.