Koordenador PD Na’in 92 Tuir Formasaun Lideransa no Jestaun

by -770 views
Koordenador PD na'in 92 partisipa hela formasaun konaba lideransa no jestaun, Imajen Esp

(Reportajen Mariano Abi / Editor Mateus da Cruz)

Dili (Timor Post) – POSKO (Pos Komandan sigla Indonézia), Partidu Demokratiku (PD) iha Postu Administrativu Cristo Rei, realiza formasaun konaba lideransa no jestaun ba koordenador partidu na’in 92, formasaun ne’e ho objetivu atu transforma karakter komunikativu ida ba sosiedade sira nia leet.

Koordenador Posko PD, Curinho da Silva, hatete, kapasitasaun atu prepara koordenador aldea no suku sira, hodi nune’e sira bele ganha votu hosi militante partidu sira seluk iha baze.

“Iha atividade ne’e matéria ne’ebé ami oferese mak hanesan Lideransa no Jestaun ho objetivu atu transforma karakter komunikativu ida ba sosiedade sira nia leet,” nia dehan, ba jornalista iha Bekora, Sábadu (05/03).

Materia ne’ebé fó atu koordenador sira bele hatene utiliza termu ba komunidade sira, tanba agora dadaun tama ona iha prosesu kampaña nia laran, liu-liu koordenadór sira bele iha ona konesimentu kona ba utilizasaun termu sira ho di’ak, labele defama no ofende fali kandidatu seluk.

“Sira tuir formasaun ne’e hodi tuun ba baze ho kapasidade, atu buka no fo konfiansa ba sira ne’ebe la’ós estrutura PD, hodi vota ba ita nia kandidatu Assanami iha tinan ne’e,” nia afirma.(Lee notisia seluk iha jornal Timor Post/asesu you tube Timor Post)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.